STM-Online

Författare i STM-Online 11 (2008)

Lars Berglund är forskarassistent och universitetslektor vid institutionen för musikvetenskap vid Uppsala universitet. Största delen av hans publikation behandlar 1600-talets musikhistoria, men han har även arbetat med svensk modernism.

Johannes Brusila är föreståndare för Sibeliusmuseum. Han har också tjänstgjort som forskningsledare vid ämnet musikvetenskap vid Åbo Akademi. Bland hans publikationer kan nämnas ‘Local Music, Not From Here. The Discourse of World Music examined through three Zimbabwean case studies: The Bhundu Boys, Virginia Mukwesha and Sunduza (Finnish Society for Ethnomusicology, 2003). För tillfället medverkar han i Svenska litteratursällskapets i Finland projekt Finlandssvenskhet framställd genom musik, där han forskar kring finlandssvensk populärmusik.

Tor Dybo er professor i musikkvitenskap ved Universitetet i Agder, Fakultet for kunstfag med særlig ansvar for etnomusikologi, jazz- og populærmusikkforskning og professor II i musikkvitenskap ved Høgskolen i Nesna innenfor samme spesialisering. Dybo disputerte i 1995 for dr.art.-graden i musikkvitenskap ved Universitet i Trondheim (nåværende NTNU) på avhandlingen Jan Garbareks musikk i en kulturell endringsprosess. Avhandlingen ble i 1996 omarbeidet til bok, utgitt på Pax forlag med tittelen Jan Garbarek - Det åpne roms estetikk. I tillegg har Dybo publisert en rekke artikler om jazzanalytiske, populærmusikalske og etnomusikologiske emner i norske og internasjonale musikkvitenskapelige tidsskrifter. Forskningsfelt: Musikkvitenskap (etnomusikologi, jazz- og populærmusikk).

Johanna Ethnersson is an assistant professor of Musicology at Department of Music and Theatre, Stockholm University. Her doctoral dissertation dealt with opera seria in Sweden during the early 18th century, and her post doc research has been focused on baroque opera in relation to gender studies and performance theory.

Lars Lilliestam är professor i musikvetenskap vid Institutionen för kultur, estetik och medier vid Göteborgs Universitet. Hans senaste bok är Musikliv: Vad människor gör med musik - och musik med människor (Göteborg 2006).

Mattias Lundberg är kyrkomusiker och raritetsbibliotekarie på Statens Musiksamlingar. Han disputerade 2007 med avhandlingen The Tonus Peregrinus in the Polyphony of the Western Church vid University of Liverpool. Tidigare publikationer berör 1400- och 1500-talets musikteori, Josquin-generationens kontrapunktsundervisning samt de Gregorianska och Ambrosianska sångtraditionernas historiografi. Han arbetar för närvarande med en riksinventering av anonym musik i svenska källor före c.1650.

Ann-Marie Nilsson, docent at Uppsala University, Sweden, and Åbo Akademi University, Finland. Dissertation (1991) on liturgical medieval hymn melodies in Sweden; previously working primarily as teacher of music history. Appointments including professor of musicology at Åbo Akademi University (two years) and as producer at the Swedish Radio, Music Dept. Research and publications of medieval chant for Swedish saints’ offices (Erik, Birgitta) and 19th-century professional Swedish wind octets and their music.

Tobias Pontara holds a PhD in musicology from the University of Stockholm and is currently working at Åbo Akademi. His research interests lies mainly within cultural theory, aesthetics and the philosophy of music.

Eyolf Østrem disputerade i Uppsala på en avhandling om medeltida liturgi, och är nu anställd som forskningsadjunkt/universitetslektor vid Danmarks Grundforskningsfond: Center for Studiet af Kulturarven fra Middelalderens Ritualer vid Teologiska fakulteten, Köpenhamns Universitet. Hans publikationer har huvudfokus på musik kring 1600, samt estetikhistoriska och historiografiska frågeställningar, och Bob Dylans musik.

STM-Online vol. 11 (2008)
http://musikforskning.se/stmonline/vol_11

Webmaster: pbroman@bgsu.edu

ISSN: 1403-5715