svensk tidskrift för musikforskning / swedish journal of music research / stm–sjm

Svensk tidskrift för musikforskning/ Swedish Journal of Music Research (STM–SJM) är en peer-reviewgranskad tidskrift utgiven av Svenska Samfundet för Musikforskning. Denna tidskrift är resultatet av en sammanslagning av Svensk tidskrift för musikforskning och STM-online. Tidskriften fortsätter volymnumreringen från Svensk tidskrift för musikforskning, och är därmed ett av de äldsta kontinuerligt utgivna organen för musikforskning i Europa. STM-SJM stöds av Vetenskapsrådet (under 2014 av Kungl. Musikaliska akademien), och ges ut i både elektronisk form och pappersformat. Liksom tidigare trycks en volym per år, men med ett senarelagt utgivningsdatum eftersom den samlar ihop ett års elektronisk utgivning. 

De tryckta volymerna skickas som tidigare ut till medlemmar av Samfundet och prenumeranter.

STM–SJM publicerar artiklar inom olika musikforskningsfält (musikteori, musikanalys, musikestetik, musikhistoria, konstnärlig forskning, musikpedagogik/ utbildningsvetenskap, musiketnologi, musiksociologi etc.) och syftar särskilt till att presentera forskning som rör musik i Sverige och de övriga nordiska länderna (Finland, Danmark, Norge, Island). Vi uppmanar forskare vars forskning rör musik i dessa länder att skicka artikelförslag till tidskriften.

STM–SJM indexeras av RILM, EBSCO and LIBRIS. ISSN: 2002-021x

Copyright till bidragen tillhör de enskilda författarna och utgivaren Svenska samfundet för musikforskning. I enlighet med svenska lagstiftning så är det tillåtet att citera i akademiska och vetenskapliga sammanhang utan särskilt tillstånd av författaren. Det är också tillåtet  att göra färdigställa en kopia av enskilda artiklar för enskilt bruk. Det är inte tillåtet att kopiera hela databasen.

Bidrag till STM-SJM

Om du önskar skicka in artikelförslag till STM-SJM, se guidelines for authors. Du kan också kontakta en av redaktörerna, Erik Wallrup eller Tobias Lund. Skicka artikelförslag, recensioner och minnesrunor till huvudredaktören via epost. Vid större bildfiler/motsvarande kan ni komma överens om lämpligt Dropbox-förfarande. STM-SJM använder samma dubbla anonymiseringsförfarande för peer reviewgranskning som STM och STM-online.

Om STM-SJM

I Januari 2014 beslöt styrelsen för Svenska samfundet för musikforskning att slå samman de bägge vetenskapliga tidskrifterna STM och STM-online till en enda tidskrift, STM–SJM.

Sammanslagningen möjliggör en utvidgad redaktion. Vi har också valt att arbeta med en kontinuerlig elektronisk utgivning vilket gör det redaktionella arbetet med de inkomna förslagen flexibelt.

Redaktion

Erik Wallrup (huvudredaktör, ansvarig utgivare) erik.wallrup@music.su.se

Tobias Lund tobias.lund@odeum.lu.se

Redaktionsråd

Karin Hallgren (Linnéuniversitetet, Växjö)

Åsa Bergman (Göteborgs universitet)

Sverker Hyltén Cavallius (Musikverket)

Henrik Frisk (Malmö högskola)

Claes Ericsson (Högskolan i Halmstad)

Vetenskapligt råd

Alf Björnberg (University of Gothenburg)

Johannes Brusila (Åbo Akademi University)

Bengt Edlund (formerly at Lund University)

Karin L Eriksson (Linnaeus University, Växjö)

Johan Fornäs (Södertörn University)

Erling E. Guldbrandsen (University of Oslo)

Erkki Huovinen (University of Jyväskylä)

Jeffrey Kallberg (University of Pennsylvania)

Annemette Kirkegaard (University of Copenhagen)

Lars Lilliestam (University of Gothenburg)

Signe Rotter (Akademie der Künste Berlin)

Øivind Varkøy (Norwegian Academy of Music)