Aktuellt

  • Call for papers, Seventeenth Nordic Musicological Congress, Aalborg 11-14 August 2015

    Lnk

Svenska samfundet för musikforskning

Svenska samfundet för musikforskning är en intresseorganisation för musikvetenskapen i Sverige. Dess syfte är att vara ett samlande forum för musikvetare i Sverige och att sprida kännedom om musikvetenskaplig forskning i och om Sverige.

På senare år har mycket hänt inom svensk musikvetenskap. Ämnesområdet har vidgats i takt med musiklivets utveckling. Numera  förekommer musikvetenskaplig utbildning och forskning vid universiteten i Göteborg, Lund, Stockholm, Uppsala, Växjö och Örebro. Ämnets förändring både innehållsligt och institutionellt har ökat behovet av ett samarbetsforum som samfundet.

Samfundets stadgar

STM

Samfundets huvuduppgift har allt sedan starten varit utgivning av de svenska musikvetarnas främsta publikation, Svensk tidskrift för musikforskning, STM, vars första nummer utgavs 1919. Tidskriften når samfundets medlemmar en gång om året. Den innehåller förutom vetenskapliga artiklar också recensioner och korta referat av studentuppsatser som skrivs vid landets musikvetenskapliga institutioner. STM har stor spridning inom och utom landet.

STM-redaktör är fil. dr. Tobias Lund (e-post: Tobias.Lund@kultur.lu.se). Redaktör för STM:s recensionsavdelning är fil. dr. Mattias Lundberg (e-post: mattias.lundberg@musik.uu.se).

STM-online

Svenska samfundet för musikforskning ger sedan några år ut en elektronisk tidskrift: STM-Online som publicerar artiklar och recensioner -- peer review-bedömda, liksom bidragen i den tryckta STM. Redaktörer för STM-Online är Erik Wallrup (e-post: erik.wallrup@music.su.se) och Jacob Derkert, Stockholms universitet.

Konferenser

På samfundets program står även konferensverksamhet. Samfundet arrangerar bl a en samlande konferens för svenska musikvetare, vilken ger tillfälle till överblick över vår disciplin. Vart fjärde år hålls ett nordiskt musikforskarmöte i regi av samfundet och dess nordiska motsvarigheter.