Välkommen till Svenska samfundet för musikforskning

Svenska samfundet för musikforskning är en intresseorganisation för musikforskningen i Sverige. Dess syfte är att vara ett samlande forum för musikforskare i Sverige och att sprida kännedom om musikforskning nationellt och internationellt.

Svenska samfundet för musikforskning firar 2019 100 år. Jubileumskonferensen 'Musikforskning idag 2019' äger rum i Göteborg 12-14 juni. Nedan finns konferensprogram, abstracts och information om hur man anmäler sig.

Swedish Society for Music Research celebrates in 2019 its centennial anniversary. The jubilee conference takes place in Göteborg June12-14. Below you find the conference program, abstracts, and information on how to register. 

 

Konferensprogram/Conference program: 

 

 

 

Abstracts:

 

Övernattning ordnas av deltagarna själva och kan bokas via följande länkar/

Accommodation can be made through the following websites:

 

www.booking.com

 

www.hotels.com

Konferensavgiften är 1 000 kr, medlemsavgiften om 250 kr till Samfundet tillkommer. I konferensavgiften ingår eftermiddagsfika onsdag, förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika torsdag, konferensmiddag samt förmiddagsfika fredag. Konferensavgiften är densamma oavsett om man deltar en eller flera dagar.

 

För doktorander utan doktorandanställning, studenter och pensionärer är konferensavgiften 500 kr. Studenter på avancerad nivå som medverkar med egna presentationer betalar ingen avgift.                                      

 

Definitiv anmälan görs till Musikforskningskonferens@kultur.gu.se senast 15 maj. Ange namn, ev. institutionstillhörighet samt faktureringsadress. Ange även eventuell specialkost. Om du inte deltar alla dagar får du gärna ange i anmälan vilka dagar nu närvarar. Inbetalning av konferensavgiften samt medlemsavgift görs också senast den 15 maj 2019 till bg 5227-4784.

 

How to register:

The conference fee is 1 000 SEK, and the yearly membership costs an additional 250 SEK. The conference fee includes coffee breaks, lunch on the 13th of June, and the conference dinner on the same day. The conference fee is the same regardless the number of days of attendance at the conference.

 

For doctoral students without a position, students, and seniors the conference fee is 500 SEK. Students at an advanced level who contribute with a presentation do not need to pay the conference fee.

                          

Confirmed applications and payment of fees and membership dues must be submitted no later than May 15, 2019 to bankgiro 5227-4784. Registration no later than 15 May at the the following address:

Musikforskningskonferens@kultur.gu.se with name, address for invoice, affiliation, and dietary requests if applicable. If you not will attend the whole conference, you are welcome to indicate which days you will attend in order to facilitate the catering.