Konferenser

En av Samfundets viktigaste uppgifter är dess konferensverksamhet. Samfundet arrangerar årligen en samlande konferens för svenska musikforskare, vilken ger tillfälle till överblick över och möte mellan våra discipliner. Vart fjärde år hålls ett nordiskt musikforskarmöte i regi av samfundet och dess nordiska motsvarigheter.

Nedan finner du cfp till årets konferens som äger rum i Göteborg 12-14 juni 2019.

Below you find cfp for this year's conference which will be held in Göteborg 12-14 June 2019.


”Musikvetenskap idag”, abstracts

Andra konferenser