Årsmöte 2021

Årsmöte 2021

 

Årsmöte Svenska samfundet för musikforskning 16 juni 2021

15:00–16:00.

Genomfört via Zoom med anledning av fortsatt pandemi

 

Närvarande: se bilaga. 

 

§1 Mötet öppnades av samfundets ordförande Pia Bygdéus. Magdalena Lilja adjungeras och upprättar röstlängd som även utgör deltagarlista.

§2 Val av ordförande. Till ordförande för årsmötet valdes Eva Sæther. Val av mötessekreterare: Toivo Burlin. Eva Sæther tog vid härifrån som mötesordförande. 

§3 Kallelseförfarande. Kallelsen skickades ut till medlemmarna den 16/5 2021. Även nya medlemmar är idag välkomna i årsmötet – dvs. alla som medverkar på konferensen. Platsen är online i Zoom – länk till årsmötet har skickats ut i början av juni till anmälda medlemmar.  

§4 Årsmötesprotokollet. Föegående årsmötesprotokoll lästes upp av mötessekreteraren Toivo Burlin, godkändes och lades till handlingarna. https://musikforskning.se/arsmotesprotokoll   

§5 Justeringspersoner. Till justeringspersoner valdes enligt förslag Karin Strinnholm Lagergren och Maria Schildt.

§ 6 Meddelanden från mötesordföranden: 

*a) Samfundets arkiv finns samlat på Riksarkivet. 

*b) Artiklar till STM-SJM. Samtliga medlemmar uppmuntras till att skicka in förslag till artiklar i STM-SJM. 

*c) Nästa samfundskonferens 2022. Pia Bygdéus föredrog ärendet. Det finns ett förslag om vecka 24 eller 25, 2022, antingen i verkligheten (”IRL”) eller digitalt. Det är öppet för intresserade institutioner att anmäla intresse till styrelsen om att vilja ta emot konferensen, enligt styrelsens förhoppning på plats nästa år. 

*d) STM-SJM:s nya redaktion består nu av Eva Sæther, Sven Bjerstedt, Sverker Jullander (huvudredaktör). Sæther ersätter Karin Johansson som lämnar sitt uppdrag 1/7 2021. Karin avtackades för sitt arbete med tidskriften och Eva hälsades välkommen till redaktionen.

§7 Årsberättelse mm. Årsberättelse, förvaltningsberättelse med årsredovisning (bilaga) lästes upp av mötessekreteraren Toivo Burlin, varefter den godkändes och lades till handlingarna.

§8 Revisionsberättelsen lästes upp av Tobias Lund. 

 

§9 Styrelsens ansvarsfrihet. Mötesordföranden Eva Sæther ställer frågan om ansvarsfrihet kan beviljas för 2020. Granskningen har inte föranlett någon anmärkning och revisorerna anmodade årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet, vilket enhälligt bifölls. 

§10 Val till styrelsen. Mattias Lundberg, sammankallande för samfundets valberedning, föredrog ärendet och presenterade valberedningens förslag. Följande nya ledamöter valdes in med enkel majoritet: Markus Tullberg, Madeleine Modin, Mischa van Kan, Ulrik Volgsten (suppleant) och Nicole Vickers (suppleant). 

§11 Val av revisorer fram till årsmötet 2022. Nuvarande revisorer är Göran Grahn, Stockholm, Åsa Unander Scharin, Piteå och revisorssuppleant Åsa Bergman, Göteborg. Samtliga har förklarat sig stå till förfogande för omval. Årsmötet omvalde dessa.  

§12 Val till valberedning. Valberedningen består av tre ordinarie ledamöter och två ersättare. Nuvarande valberedning består av Mattias Lundberg (sammankallande), Håkan Lundström och Ingela Tägil (ordinarie), Louise Eulau och Peter van Tour (suppleanter). Årsmötet omvalde dessa.  

§13 Information. Medlemsavgift https://www.musikforskning.se/node/2 Medlemsavgiften är oförändrad: Avgiften är SEK 250 för enskilda medlemmar och SEK 300 för institutioner. Priserna gäller oavsett om medlemmarna bor inom eller utom Sverige.

§14 Övriga frågor (med anledning av covid-19 och årsmöte per Zoom har styrelsen efterfrågat att eventuella övriga frågor skickas per e-post senast 1 juni för samordning till ordförande:  ): *a) Inga övriga frågor har skickats in i förväg. *b) ordförande Pia Bygdéus avtackade avgående och tidigare medlemmar i styrelse, redaktion samt redaktionsråd: Eva Sæther, Karin Strinnholm Lagergren, Ester Lebedinski, Tobias Lund samt Karin Johansson och Boel Lindberg. Boel Lindberg skickades en särskild hälsning för tidigare utförda arbete i samfundet och hälsning om högtidsdag under 2021.

Ytterligare övriga frågor som lyftes: Susanna Leijonhufvud hade en diskussionsfråga om musikforskning och big data, som ventilerades. Karin Larsson Eriksson undrade vad som har hänt med de nordiska konferenserna. Sanne Krogh Groth svarade att från dansk sida så finns det danska förbundet bara till namnet och kan därför inte delta i planering av nordiska konferenser. Jan-Olof Gullö lyfte frågan om tidpunkt för NU-konferensen 2022 och IAML-konferens 15-17/6 2022 och påpekade att konferenserna kan krocka, vilket är önskvärt att undvika. Han framförde önskemålet att samfundskonferensen blir tre dagar. Mötesordföranden upplyste om att åren 2022 och 2023 är öppna för förslag om lokalisering medan 2024 är preliminärt viktat för Örebro universitet/Musikhögskolan i Örebro. 

§15 Årsmötet 2021 avslutades och stängdes av årsmötets ordförande Eva Sæther, som samtidigt hälsade välkommen till efterföljande medlemsmöte i samma Zoom-rum – även detta med anledning av pandemin som 2020–2021omöjliggjort fysiska möten.

När årsmötet avslutades öppnades direkt medlemsmötet av ordföranden Pia Bygdéus där information och synpunkter lämnades till den nya styrelsen: 

§16 Tidskriften. Sverker Jullander informerade om att tidskriften får stöd av NOP-HS, men det krävs också representation från de övriga nordiska länderna. Karin Hallgren, Henrik Frisk, Sverker Hyltén-Cavallius, Monika Lindgren är i tur att avsluta sin tid i redaktionsrådet i och med årsmötet. Dessa ersätts av fyra andra. Några olika förslag diskuterades. Styrelsen tillsätter ht-21.

Sverker Jullander informerade vidare om att publiceringen av årets nummer nu har påbörjats med artiklar och recensioner, flera är i pipeline. Ett löpande kvalitetsarbete med tidskriften fortsätter. STM-SJM befinner sig nu på nivå 2 – ledande – i den finska listan. 

Konferensen 2022. Förslag på lokalisering för konferensen nästa år diskuterades och Ingesund nämndes som ett tänkbart alternativ. Stefan Östersjö är gästprofessor där och bifaller förslaget. Andra förslag som nämndes var Högskolan Dalarna, Falun, samt Stockholms universitet, som finns med som ett tänkbart förslag sedan tidigare. Nästa år 2022 är det 25 års-jubileum för konferensen. 

Mötet avslutades. 

Falköping 16 juni 2021 

Protokoll fört av:

                                                          ____________________________________                                     

                                                          Toivo Burlin

 

Justeras:

                                                          ____________________________________

                                                          

                                                          Karin Strinnholm Lagergren

Justeras:

                                                          ____________________________________

                                                          

                                                          Maria Schildt

 

 

Ordförande:                                                                                                                                                                         ____________________________________

                                                          

Pia Bygdéus

 

 

 

Bilaga 1. 

Närvarande vid årsmöte för Svenska samfundet för musikforskning

Hållet via Zoom 16 juni 2021

Anne Reese Willén

Berk Sirman

Christer Larsson

Daniel Fredriksson

Elias Noreland

Emma Sohlgren

Ester Lebedinski

Eva Kjellander Hellqvist

Eva Saether

Fredrik Jansson

Håkan Lundström

Ian Plaude

Jacob Derkert-Rosenberg

Jan-Olof Gullö

Jill Johnson

Karin Larsson Eriksson

Karin Strinnholm Lagergren

Katarina Lindblad

Kia Hedell

Louise Eulau

Madeleine Modin

Maria Schildt

Mattias Lundberg

Mischa van Kan

Mårten Nehrfors Hultén

Pia Bygdéus

Sandy Fännfors

Sanne Krogh Groth

Stefan Östersjö

Susanne Leijonhufvud

Sverker Jullander

Tobias Lund

Toivo Burliin

Magdalena Lilja

Datum: 
onsdag, 16. juni 2021