Samfundets stadgar

Stadgar för Svenska samfundet för musikforskning
Ratificerade av årsmötet 2011

§ 1. Svenska samfundet för musikforskning har till ändamål att väcka och underhålla intresse för musikforskning särskilt rörande svenska förhållanden.

§ 2. Samfundet verkar för sitt ändamål genom att utgiva publikationer, därav en tidskrift, samt att anordna konferenser, föredrag och diskussioner.

§ 3. Ledamot av samfundet är envar, som erlägger en årsavgift, vars storlek fastställs vid ordinarie sammanträde (årsmöte). Årsavgiften berättigar till erhållande av ett exemplar av samfundets tidskrift.

§ 4. Samfundets angelägenheter handhas av en av samfundet vald styrelse, bestående av åtta ledamöter jämte två suppleanter. Samfundet väljer ordförande; styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och skattmästare.

Ordföranden och övriga ledamöter i styrelsen väljs för tre år. Ledamot kan inneha sitt styrelseuppdrag högst sex år i följd. Ledamot som har uppdrag som ordförande, sekreterare eller skattmästare kan dock inneha sitt styrelseuppdrag högst nio år i följd.

Valberedningen utses av årsmötet.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller på begäran av minst två av dess övriga ledamöter. För beslutsmässighet fordras minst fem ledamöters närvaro, varvid enkel majoritet fäller utslaget. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 5. Samfundet håller årligen ett ordinarie sammanträde före juni månads utgång. Extra sammanträde hålles, då styrelsen finner det erforderligt eller då minst 10 ledamöter skriftligen påfordrat detta för angivet ändamål.

Kallelse till sammanträde, vilken utfärdas av styrelsen, sker skriftligen minst fjorton dagar före sammanträdet.

§ 6. Vid sammanträde äger varje ledamot en röst. Röstningen kan ej äga rum genom ombud. Omröstningen sker öppet, om ej annat begäres. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val och vid sluten omröstning, då lottning skall företagas.

§ 7. Vid ordinarie sammanträde skall följande ärenden förekomma:
1. val av ordförande och sekreterare för sammanträdet,
2. val av två justeringsmän,
3. fråga om kallelse till sammanträdet behörigen skett,
4. styrelsens berättelse,
5. revisorernas berättelse,
6. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen,
7. val av ordförande och sju ledamöter i styrelsen jämte två suppleanter,
8. val av valberedning bestående av tre ledamöter, varav en sammankallande, jämte två suppleanter,
9. val av två revisorer jämte en suppleant,
10. fastställande av årsavgift, samt
11. övriga frågor, som väcks av styrelsen eller enskild ledamot.

§ 8. Beslut kan icke fattas i frågor, som inte närmare angivits i kallelse till sammanträde, om inte samtliga närvarande är ense därom.

§ 9. Föreningens verksamhets- och räkenskapsår avslutas den 31 december. Före april månads utgång, dock senast fjorton dagar före det ordinarie sammanträdet, skall styrelsen tillställa revisorerna
verksamhetsberättelsen samt räkenskaperna för det sistförlidna räkenskapsåret.

§ 10. Ändring av samfundets stadgar beslutas vid ordinarie sammanträde (årsmöte) under förutsättning att förslag tillställs ledamöterna senast i kallelsen till årsmötet. För beslut fordras tre fjärdedelar av de avgivna rösterna.

§ 11. För samfundets upplösning fordras beslut vid två på varandra följande sammanträden, därav minst ett ordinarie. För beslut fordras tre fjärdedelar av de avgivna rösterna.

Kursiv stil = ändringar ratificerade av årsmötet 2011.