Årsmöte 2020

Årsmöte Svenska samfundet för musikforskning 10 juni 2020

 

genomfört via Zoom

 

Närvarande: se bilaga.

 

§ 1. Samfundets ordförande förklarade mötet öppnat. Röstlängd upprättades vilken även utgör närvarolista. Magdalena Lilja hälsas välkommen som adjungerad.

 

§ 2. Till ordförande för mötet valdes Pia Bygdéus, till sekreterare Karin Strinnholm Lagergren.

 

§ 3. Kallelseförfarande och mötesordning godkändes av årsmötet, vilka utsänts med tidskriften samt per mail till dem som blev medlemmar i samband med anmälan till konferensen.

 

§ 4. Föregående årsmötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

 

§ 5. Till justeringspersoner valdes Elin Kanhov och Joel Speerstra.

 

§ 6. Meddelanden:

  • Tidskriftens lager förvaras tills vidare på Musikhögskolan i Malmö.
  • Samfundets arkiv: Allt material finns nu på Riksarkivet, där tillgängligheten är bättre än på Musik- och teaterbiblioteket på grund av det senares begränsade öppettider.
  • Tidskriftens och Samfundets hemsida: En ny hemsida för tidskriften ska tas fram som ska harmoniseras med samfundets hemsida. Styrelsen har tagit fram offerter för detta arbete och arbetar vidare med frågan under hösten. Vid första mötet efter sommaren deltar tidskriftens huvudredaktör Sverker Jullander och Per-Henning Olsson för att diskutera denna fråga samt tidskriftens fortsatta finansiering.

 

  • Nästa konferens och årsmöte 2021 äger rum i vecka 24 den 15-16-17 eller 16-17-18 juni i Stockholm i samarbete med Kungliga Musikaliska Akademien (KMA). KMA firar år 2021 250 år och önskar av den anledningen samarbeta med Samfundet för en gemensam konferens.

 

§ 7. Årsberättelsen lästes upp av Karin Strinnholm Lagergren, varefter den godkändes och lades till handlingarna.

 

§ 8. Revisionsberättelsen lästes upp. Granskningen har inte föranlett någon anmärkning och revisorerna anmodade årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

 

§ 9. Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

 

§ 10. Valberedningens förslag lästes upp inkl. tillägg om suppleanter till valberedning. I sambandmed årsmötet avgår Elin Kanhov och Joel Speerstra. Årsmötet valde som nya styrelseledamöter Toivo Burlin, Stockholms universitet (ordinarie) och Ester Lebedinski, Örebro universitet (suppleant) om vardera en mandatperiod om tre år.

 

§ 11. Val av revisorer fram till årsmötet 2021. Till revisorer fram till årsmötet 2021 föreslår valberedningen Göran Grahn, Stockholm (omval) och Åsa Unander-Scharin, Piteå (omval). Till revisorssuppleant fram till årsmötet 2021 föreslår valberedningen Åsa Bergman, Göteborg (omval). Dessa omvaldes av årsmötet.

 

§ 12. Val till valberedning:

Valberedningen består av tre ordinarie ledamöter och två ersättare.

Nuvarande valberedning består av Mattias Lundberg, Håkan Lundström och Ingela Tägil. Till suppleanter valdes Louise Eulau och Peter van Tour.

Samtliga valdes fortsatt till valberedning.

 

§ 13. Medlemsavgift 2020:

2020 års nivåer bibehålls:

Enskilda medlemmar: SEK 250

Institutioner: SEK 300 

 

Avgifterna gäller oavsett om medlemmarna bor inom eller utom Sverige. 

 

§ 14. Övriga frågor:

 

  • Styrelsen kommer att arbeta för tvärvetenskapliga samarbetsmöjligheter och att synliggöra de forskarnätverk som finns idag.
  • Datum för nästa års konferens. Fråga ställdes om det är möjligt att alternera datum konferensen kan ligga (olika veckor eller olika veckodagar) för att göra det möjligt att så många olika grupper som möjligt att delta. Inget besluts togs i frågan.
  • Susanna Leijonhufvud informerade om Nationellt doktorandforum  för forskning inom musik, vilket är en sluten FB-grupp. En ny ansvarig för denna grupp efterlystes. En doktoranddag kommer eventuellt att arrangeras i anslutning till konferensen 2021 och/eller ett doktorandnätverksmöte under hösten 2020.
  • Tidskriften och redaktörernas arbete: Redaktionsrådet har diskuterat framtida publiceringsformer. Främst gäller frågan om papperstidskriften ska upphöra och tidskriften enbart publiceras digital form. Ordförande föreslår ett separat medlemsmöte på Zoom under hösten för att diskutera denna viktiga fråga, efter att styrelsens möte med Per-Henning Olsson och Sverker Jullander samt undersökt Vetenskapsrådets riktlinjer för tilldelning av tidskriftsmedel. En onlinetidskrift skulle möjliggöra nya möjligheter att tillgängliggöra exempelvis forskning som inkluderar ljud-/filmfiler. En viktig fråga att beakta är att ta reda på vad våra medlemmar anser att de betalar för. Om intrycket av medlemskapet är att man i första hand får en tidskrift per år så är kanske en online-tidskrift en kontraproduktiv utveckling för Samfundet. En viktig fråga är också att ha rätt kompetens i redaktionen och redaktionsrådet vilka avspeglar de faktiska behoven i förhållande till hur tidskriften publiceras. Avslutningsvis avtackades Tobias Lund efter tio år som redaktör för STM där han genomfört ett gediget och uppskattat arbete.

 

§ 15. Årsmötet 2020 avslutades och ordförande tackade för uppmärksamheten.

 

Växjö den 13 juni 2020

 

Protokoll fört av:                                     

_________________________

Karin Strinnholm Lagergren

 

 

Justeras:                                                    _________________________

                                                                 Elin Kanhov 

 

 

_________________________

                                                                  Joel Speerstra

 

                     

Ordförande:                                              _________________________

                                                                 Pia Bygdéus

 

 

 

Närvarande vid årsmöte för Svenska samfundet för musikforskning

hållet via Zoom 11 juni 2020

 

Ana Clemente

Helen Rossil

Louise E

Kia Hedell

Monica Glimskär

Katarina Lindblad

Linus Johansson

Eva Kjellander Hellqvist

Jonatan Lilliedahl

Erkki Huovinen

Alf Arvidsson

Elias Noreland

Karin Strinnholm Lagergren

Karin Hallgren

Andreas Helles Pedersen

Christina Ekström

Jacob Derkert-Rosenberg

Pia Bygdéus

Håkan Lundström

Elin Kanhov

Mårten Nehrfors Hultén

Philip Dodds

Anne Reese Willén

Tobias Pontara

Eva Sæther

Per-Henning Olsson

Pia Shekter

Sverker Jullander

Sanne Krogh Groth

Daniel Fredriksson

Toivo Burlin

Karin Larsson Eriksson

Maria Schildt

Susanna Leijonhufvud

Tobias Lund

Tony Westling

Joel Speerstra

Ester Lebedinski

Lars Berglund

Roland Hogman

Nicole Vickers

 

Upprättad av Karin Strinnholm Lagergren

PDF-version: 
Datum: 
torsdag, 11. juni 2020