Årsmöte 2019

Årsmöte Svenska samfundet för musikforskning 13 juni 2019

Plats: Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet

Närvarande: se bilaga.

§ 1. Samfundets ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2. Till ordförande för mötet valdes Pia Bygdéus, till sekreterare Karin Strinnholm Lagergren.

§ 3. Kallelseförfarande och mötesordning godkändes av årsmötet, vilka utsänts med tidskriften samt per mail till dem som blev medlemmar i samband med anmälan till konferensen.

§ 4. Föregående årsmötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 5. Till justeringspersoner valdes Jan Olof Rudén och Karin Johansson.

§ 6. Meddelanden:

  • Information om Svensk Tidskrift för Musikforskning: Från och med 2018 förvaltas anslagen från Vetenskapsrådet för tidskriften av Institutionen för musikvetenskap i Uppsala, vilken gått in som anslagsförvaltare då Vetenskapsrådet inte längre godkänner att samfundet förvaltar medlen. Praktiskt innebär detta att musikvetenskapen i Uppsala betalar inkommande fakturor och arvoderar de två tidskriftsredaktörerna Tobias Lund (huvudredaktör) och Karin Johansson (biträdande redaktör). Som redaktionssekreterare (nyinrättad post) har Sven Bjerstedt engagerats.

 

  • Digitalisering av tidskriften: Styrelsen går vidare i samråd i tidskriftsredaktionen med diskussioner om hur digitalisering av resterande nummer av tidskriften kan finanserias och genomföras praktiskt. Noteras särskilt att åren 1941-42 fattas och bör prioriteras vid kommande digitalisering.

 

  • Tidskriftens lager kommer tills vidare att förvaras på biblioteket på Musikhögskolan i Malmö tills en mer permanent lösning hittats, enligt överenskommelse med bibliotekarie Åse Lugnér.

 

  • Samfundets arkiv: Det material från Samfundet som är arkiverat på Riksarkivet skall enligt styrelsebeslut 20 maj 2019 överföras till Statens Musikverk. Årsmötet uppmanade styrelsen att omvärdera beslutet att överföra arkivmaterialet till Statens Musikverk för att istället samla allt material på Riksarkivet. Där är tillgängligheten bättre än på Musik- och teaterbiblioteket på grund av det senares begränsade öppettider.

 

§ 7. Årsberättelsen lästes upp av Karin Strinnholm Lagergren, godkändes och lades till handlingarna.

§ 8. Revisionsberättelsen lästes upp. Granskningen har inte föranlett någon anmärkning och revisorerna anmodade årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 9. Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

§ 10. Valberedningens förslag lästes upp

Åsa Unander-Scharin avgår ur styrelsen då hon uppnått maxtid om sex år som styrelsemedlem.

Martin Edin avböjer omval.

Tobias Lund är villig att väljas om som suppleant under ytterligare en mandatperiod om tre år.

Val till styrelsen:

Suppleant omval: Tobias Lund.

Nyval: Stefan Östersjö (Malmö/Piteå) och Sanne Krogh Groth (Lund).

§ 11. Val av revisorer fram till årsmötet 2020 Göran Grahn (omval), Åsa Unander-Scharin (nyval). Revisorssuppleant till årsmötet 2020 Åsa Bergman (omval).

§ 12. Val till valberedning:

Valberedningen består av tre ordinarie ledamöter och två ersättare. I samband med årsmötet avgår både Jacob Derkert och Karin Hallgren ur valberedningen.

Mattias Lundberg kvarstår som ordinarie.

Nyval: Håkan Lundström och Ingela Tägil som ordinarie medlemmar.

Till suppleanter valdes Louise Eulau och Peter van Tour.

§ 13. Medlemsavgift 2020:

2019 års nivåer bibehålls:

Enskilda medlemmar: SEK 250

Institutioner: SEK 300 

 

Avgifterna gäller oavsett om medlemmarna bor inom eller utom Sverige. 

 

§ 14. Övriga frågor:

  • Nästa konferens och årsmöte kommer att äga rum i vecka 24 på Musikhögskolan i Malmö, förhoppningsvis i samarbete med musikvetenskapen i Lund. Konferensen 2021 äger rum i vecka 24 i Stockholm i samarbete med Kungliga Musikaliska Akademien. Eventuellt kommer konferensen att förlängas till fyra dagar. Internationalisering är en viktig punkt inför kommande konferenser. Årsmötet uppdrar åt styrelsen att undersöka om en eventuell nordisk konferens planeras för 2020 (Finland i första hand).

 

  • Samfundets och tidskriftens hemsida: Under vintern 2018/2019 sjösattes den nya hemsidan. Årsmötet diskuterade om Samfundet fortsatt ska tillgängliggöra protokoll från styrelsemöten och årsmöten på hemsidan. Årsmötet beslutade att skapa en medlemsinlogg så att enbart medlemmarna kan läsa protokoll samt beslutade att arbetet med att skapa detta får vara behäftat med kostnader. Övriga sidor på hemsidan kommer liksom i nuläget att vara öppna. En förenklad version av verksamhetsberättelse kan läggas ut på hemsidan som är tillgänglig för alla. Mobilvänligheten bör ses över. Karin Johansson informerade om att tidskriftens hemsida kommer att genomgå en ansiktslyftning så att t.ex. ljudfiler kan laddas upp. Samfundets och tidskriftens grafik och layout bör harmonieras.

 

  • Samfundets kanslifunktion samt skattmästarposten: Elisabeth Kreivi som skött bokföring och kanslifunktionen kommer under 2019 att avsluta sitt arbete för Samfundet. Att Elisabeth Kreivi skött kanslisysslorna samtidigt som bokföring har varit en mycket välfungerande men dyr lösning. Kanslifunktionen innebär att ta emot post, fakturera, ta emot information och effektuera beställningar på tidskrifter. Var kansliet ska finnas i framtiden är en viktig fråga för styrelsen att lösa. När det gäller Samfundets ekonomi och förhållandet mellan tidskriften och samfundet har situationen blivit mer komplex när nu en extern anslagsförvaltare (Uppsala universitet) förvaltar medlen från Vetenskapsrådet. Styrelsen kommer att göra en konsekvensanalys i höst av vad denna förändring innebär för Samfundets arbete och ekonomi.

 

  • Det nya ekonomiska förhållandet mellan tidskriften och Samfundet: I och med att Uppsala universitet förvaltar medlen från Vetenskapsrådet, klargjorde Tobias Lund att tidskriftens medel inte längre kommer in till Samfundet utan till Uppsala universitet. Medlemsavgiften stannar däremot i samfundet och kommer inte tidskriften till del vilket betyder att fler prenumeranter inte innebär högre intäkter för tidskriften. Redaktionsrådet ansåg att Samfundet bör låta en del av medlemsavgifterna komma tidskriften till del som prenumerationsintäkt. Årsmötet uppdrar till styrelse och redaktionsråd att arbeta vidare med en lösning.

 

§ 15. Årsmötet avslutades och ordförande tackade för uppmärksamheten.

 

 

Göteborg 13 juni 2019

 

Protokoll fört av:                                      _________________________

Karin Strinnholm Lagergren

 

Justeras:                                                    _________________________

                                                                  Jan Olof Rudén                  

 

_________________________

                                                                 Karin Johansson

                     

Ordförande:                                              _________________________

                                                                 Pia Bygdéus

 

Datum: 
torsdag, 13. juni 2019