svensk tidskrift för musikforskning / swedish journal of music research (stm–sjm)

Svensk tidskrift för musikforskning/ Swedish Journal of Music Research (STM–SJM) är en peer-reviewgranskad tidskrift utgiven av Svenska Samfundet för musikforskning. STM–SJM stöds av NOP-HS (NordForsk), Kungliga Vitterhetsakademien och Kungliga Musikaliska Akademien. Tidskriften publiceras både online, med Open Access, och i tryckt form. I webbversionen publiceras artiklar och annat material efter hand när de är färdiga för publicering. Den tryckta volymen, som utkommer en gång per år, distribueras endast till medlemmarna i samfundet och till tidskriftens prenumeranter.

STM–SJM publicerar artiklar inom olika musikforskningsfält (musikhistoria, musikteori och analys, organologi, musiketnologi, musiksociologi, musikestetik, musikkritik, musikhistoria, musikpedagogik, konstnärlig forskning i musik etc.). Vi välkomnar även bidrag i musikrelaterade ämnen från forskare inom andra discipliner, i synnerhet inom humaniora och samhällsvetenskap. Tidningens huvudsakliga syfte är att  presentera forskning som rör musik i Sverige och de övriga nordiska länderna (Finland, Danmark, Norge, Island). En kort historik över tidskriften återfinns här.

STM–SJM indexeras av RILM, EBSCO and LIBRIS. ISSN: 2002-021X

Bidrag till STM–SJM

STM-SJM välkomnar vetenskapliga artiklar inom de ovan nämnda forskningsfälten, och även andra former av bidrag (bokrecensioner, konstnärliga statements, debattinlägg, minnesord), från musikforskare världen över, i synnerhet dem vilkas forskning berör musik i de nordiska länderna. Insända bidrag ska utformas i enlighet med våra anvisningar till författare (Guidelines for authors). För frågor, kontakta någon av redaktörerna, Sverker Jullander, Sven Bjerstedt, Carl Holmgren och Eva Sæther. STM–SJM tillämpar dubbelblind peer review i enlighet med internationellt vedertagna normer för vetenskapliga publikationer. Material avsett för publicering sänds till huvudredaktören Sverker Jullander, med undantag för (förslag till) bokrecensioner, som sänds till recensionsredaktören Sven Bjerstedt.

Copyright

Copyright till bidragen tillhör de enskilda författarna och utgivaren Svenska samfundet för musikforskning. Enligt svensk lag är det tillåtet att citera i akademiska och vetenskapliga sammanhang utan särskilt tillstånd av författaren. Artiklar från tidigare nummer av tidskriften är tillgängliga via en databas. Det är tillåtet att göra en kopia av enskilda artiklar för enskilt bruk. Det är inte tillåtet att kopiera hela databasen.

 

Redaktion

Sverker Jullander (huvudredaktör och ansvarig utgivare) sverker.jullander@ltu.se

Sven Bjerstedt (recensionsredaktör) sven.bjerstedt@thm.lu.se

Carl Holmgren carl.holmgren@associated.ltu.se

Eva Sæther eva.saether@mhm.lu.se

 

 

Redaktionsråd

Jan-Olof Gullö (Kungliga Musikhögskolan)

Thomas Holme (Aarhus universitet)

Carina Borgström Källén (Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet)

Ingfrid Breie Nyhus (Norges musikkhøgskole)

Heidi Partti (Sibelius-Akademien, Konstuniversitetet, Finland)

Tobias Pontara (Göteborgs universitet)

Lauri Väkevä (Sibelius-Akademien, Konstuniversitetet, Finland)

Ingrid Åkesson

 

Vetenskapligt råd

Lars Berglund (Uppsala universitet)

Liora Bresler (University of Illinois)

Darla Crispin (Norges musikkhøgskole)

Petter Dyndahl (Høgskolen i innlandet, Norge)

Sanne Krogh Groth (Lunds universitet)

Jens Hesselager (Köpenhamns universitet)

Bruce Johnson (University of Technology, Sydney, och Åbo universitet)

Karin Larsson Eriksson (Linnéuniversitetet)

Martin Loeser (Universität Greifswald)

Susan McClary (Case Western Reserve University)

Gary McPherson (University of Melbourne)

Susanne Rosenberg (Kungliga Musikhögskolan)

Erik Wallrup (Stockholms universitet)

Ann Werner (Södertörns högskola)

Stefan Östersjö (Luleå tekniska universitet)