Essärecension: Fyra tonsättarbiografier – Stenhammar, Bäck, Börtz, Rehnqvist

Magnus Haglund, 2019. Wilhelm Stenhammar. Kungl. Musikaliska akademiens skriftserie nr 145. Möklinta: Gidlunds förlag. ISBN 978-91-7844-400-7.

Mattias Lundberg, 2020. Sven-Erik Bäck. Kungl. Musikaliska akademiens skriftserie nr 146. Möklinta: Gidlunds förlag. ISBN 978-91-7844-408-3.

Sara Norling. Daniel Börtz. Kungl. Musikaliska akademiens skriftserie nr 142. Möklinta: Gidlunds förlag. ISBN 978-91-7844-965-1.

Per F. Broman, 2018. Karin Rehnqvist. Kungl Musikaliska akademiens skriftserie nr 144. Möklinta: Gidlunds förlag. ISBN 978-91-7844-994-1.

 

Under sista sommarmånaden hade jag det stora nöjet att läsa fyra biografier utgivna av Musikaliska Akademien. De handlade om Wilhelm Stenhammar, Sven-Erik Bäck, Daniel Börtz och Karin Rehnqvist och läsningen gav mig inte bara information om deras musik och liv utan förde mig också ut på vidare tankar om musiklivet i Sverige från 1890 och fram till idag. Den första boken jag läste handlade om Wilhelm Stenhammar (1871–1927), skriven av kulturskribenten och författaren Magnus Haglund, som är bosatt i Göteborg och har närhet både till människor som fortfarande idag bär på kunskaper om tonsättaren och till det stora Stenhammararkivet i Göteborg. Bo Wallners trebandiga Stenhammarbiografi på sammanlagt 1 897 sidor nämns, men författaren förhåller sig fritt i förhållande till den.

Stenhammars musik skulle kunna ha samma ställning för Sverige som Carl Nielsens för Danmark, Edvard Griegs för Norge och Jean Sibelius för Finland, men den positionen har han tyvärr aldrig tilldelats. Trots det framstår han för mig som den nationella symbolen, och jag tycker mig höra en nedtonad och sympatisk ”svenskhet” i hans musik. För mig framstår han också som den främste svenske tonsättaren. Varken Alfvéns, Peterson-Bergers eller någon av de mer sentida tonsättarnas musik intar samma position som Stenhammars.

De fyra böckerna har samma uppläggning. Efter en kort inledning följer kapitel som alla har sin utgångspunkt i kompositioner av tonsättaren. Biografin om Stenhammar inleds med en essä om körstycket Sverige, som framförs efter tolvslaget varje nyårsnatt. Kantaten Ett folk, där sången ingår, komponerades sommaren 1904 i Släp söder om Göteborg och samma sommar tillkom första satsen ur fjärde stråkkvartetten, några motiv till andra pianokonserten, flera sånger och orkestersången Ithaka. Det var en produktiv sommar trots samtidigt pågående äktenskapliga komplikationer.

Stenhammars barndom som är intressant lyfts fram. Farfadern var prost och riksdagsledamot, pappan arkitekt och amatörtonsättare. Wilhelms bror var en känd arkitekt och familjens vänner i det konstnärliga och intellektuella Stockholm var viktig. Stenhammar var från början i likhet med flera andra svenska musiker Wagnerfantast men Schumanninfluenser i den tidigaste pianomusiken som Tre fantasier och de långt senare komponerade Sensommarnätter avslöjar djupare kunskaper. Intressant är också att Stenhammar under hela sitt liv hade tre spår: tonsättare, dirigent och pianist.

I flera essäer tar Haglund sin utgångspunkt i intervjuer med personer som har studerat eller står nära Stenhammars musik. Essän ”Den Levertinska kretsen” inleds med mötet med musikforskaren Anders Wiklund och Stenhammars komponerande av operan Gildet på Solhaug, som påbörjades sommaren 1892, samtidigt som han debuterade som pianist, kammarmusiker och tonsättare. Som pianist hade han Brahms, Beethoven och Chopin på sin repertoar men ännu under studieåren i Berlin hade han Wagners musik i öronen. Musik från Wagners Lohengrin finns som ett ”klangdis” i balladen Florez och Blanzeflor komponerad 1891 till vännen Oscar Levertins text, och Wagnerinfluenserna märks också i balladen Snöfrid till text av Viktor Rydberg, skriver Haglund.

I skildringen av Stenhammars sånger från 1890-talet lyfter författaren fram C.J.L. Almqvists Songes som förebild. Eftersom det fanns släktband mellan familjerna Stenhammar och tonsättaren Adolf Fredrik Lindblad skulle jag nog också lyfta fram influenser från Lindblads sånger, som sjöng regelbundet både i hemmen och vid de konserter som gavs kring sekelskiftet 1900. Jag är dock överens med författaren om att sångerna är geniala och vackra.

En poäng med Haglunds skildringar är att han flera gånger har sökt upp de miljöer Stenhammar vistades i. I Florens har han gått kring huset där familjen Stenhammar bodde, han har slagit sig ner på en bänk och tagit till sig ljudmiljön, funderat över vilka melodislingor som kommit till tonsättaren och sambandet mellan ljudmiljön och klangbilden i exempelvis orkesterverket Serenad för orkester.

Operan Tirfing, som bara getts ett fåtal gånger, sista gången på operan i Malmö år 2011 och som jag själv såg och upplevde alla dess svagheter både i librettot och i musiken, behandlas ganska flyktigt, medan däremot de sex stråkkvartetterna och deras form skildras rätt ingående, nästan som programpresentationer; här finns vissa likheter med Bo Wallners biografi, där också stråkkvartetterna lyfts fram som höjdpunkter i Stenhammars produktion.

De sista 60 sidorna handlar om Stenhammar som chefsdirigent i Göteborg. Perioden 1907 och 1922 utgör en höjdpunkt både i Göteborgs musikliv och i Stenhammars liv. Göteborg var den enda staden i Sverige som hade fast symfoniorkester (Stockholm hade Hovkapellet, men Filharmonin startade först 1914) och ett eget konserthus, beläget på Heden, byggt i trä och tyvärr nedbrunnet 1928. I Göteborg tillkom flera av hans viktigaste verk. Opuslistan upptar 45 verk, och från och med opus 23 är alla tillkomna under Göteborgstiden. Hans stil hade nu mognat – jag tänker på hans andra symfoni i g-moll, enligt min åsikt ett mästerverk som framförs alldeles för sällan. Samarbetet med musikerna i orkestern nämns, och några målningar, som till exempel Richard Berghs Nordisk sommarkväll, lyfts fram som inspiration. Nu tillkom också flera stycken för piano. Även Stenhammars sällskapsliv på Särö, där somrarna tillbringades, skildras.

Att Stenhammar bodde och verkade i Göteborg hade betydelse för honom. Musiklivet i Stockholm var trängre, och den frihet som fanns i Göteborg saknades. Till Göteborg kom både Carl Nielsen och Jean Sibelius; deras verk framfördes med Stenhammar som dirigent, och det satte djupa spår i det svenska musiklivet.

Sist måste jag ställa frågan varför Stenhammar inte utsetts till den svenska nationaltonsättaren? Vem kan tävla med honom i betydelse när det gäller att föra fram ny musik, som han gjorde i Göteborg, eller med hans kompositioner som definitivt intar en särställning? Trots att författaren kommer från Göteborg och säkert är lika imponerad av Stenhammars musik som jag är, finns det i boken inga överord om Stenhammars suveränitet.

 

Sven-Erik Bäck (1919–1994) var en gåtfull person som alltid har funnits i min periferi. Jag mötte honom aldrig, men jag kände mer eller mindre flera av hans vänner. Efter att ha läst biografin förstod jag honom bättre än tidigare. Bäck var en känd stockholmsprofil, född och uppvuxen i Stockholm och med A. F. Lindblads och E. G. Geijers sånger och en frikyrklig familjebakgrund i bagaget. Han spelade violin och fick tidigt sin musik framförd i radion.

1938 skrevs Bäck in i musikkonservatoriets violinklass i lokalerna på Nybrokajen. Under åren på konservatoriet knöt han kontakter som blev bestående, och han deltog vid bildandet av Måndagsgruppen, vars ledare var tonsättaren Karl-Birger Blomdahl. Samtidigt var han en av dem som gav ut tidskriften Prisma, där diskussioner fördes kring estetik. Måndagsgruppens estetik som salufördes i Prisma stod långt från den äldre generationens senromantiska tonspråk, och konflikterna var täta mellan Måndagsgruppens företrädare och flera senromantiska tonsättare. Bäck ansågs efter andra världskriget vara en svårtillgänglig modernist; från början var han en outsider i Måndagsgruppen; han var radikal, och det statliga stipendiestödet drogs in.

Under andra världskriget hade resor till kontinenten varit praktiskt taget omöjliga för en hel generation musiker. När Europa öppnade sig efter kriget, reste Bäck till Basel, senare även till Darmstadt, som under 1950-talet var ett centrum för konstmusik, och till Rom, och han studerade bland annat för den engelske tonsättaren Peter Maxwell-Davies.

Bäcks ideal var kammarmusiken. Han gillade inte Gustav Mahlers stora orkestersats, däremot den sparsamma tolvtonsmusiken. Trots det hade han en bredd som musiker och tonsättare. Han var också musikkritiker och en av de första som på 1950-talet intresserade sig för uppförandepraxis beträffande renässansens och barockens musik.

Bäck anses vara landets främsta tonsättare av kyrkomusik, trots att han varken var körledare eller organist. Mellan 1959 och 1970 komponerade han motetter som uppmärksammades internationellt. Samtidigt ledde han Sveriges Radios utbildning för stråkar, och flera av de främsta stråkmusikerna i landet kom från hans elevgrupper. Till Edsbergs slott, där han var rektor, inbjöds bland annat György Ligeti, Stravinskij, Lutosławski, Nadja Boulanger, Schnittke och flera andra kända tonsättare från kontinenten.

Bäck är kanske idag mest känd för sina koraler. Under 1970-talet knöts en grupp tonsättare till arbetet med förnyelse av den svenska mäss- och psalmboken. Bäck var starkt kritisk till flera av de psalmer som antogs av psalmbokskommittén. Han ansåg dem vara för ”slagdängeaktiga”, och han anklagade kommittén för ”popularitetsjakt”. Flera sånger som antogs menade han var ”utslätad[e], spänningslös[a], ointressant[a]” och uttunnade ”till en profan folklighet”. Han hoppade av allt arbete med den nya psalmboken och drog tillbaka sina psalmer. Trots det finns sju psalmer av Bäck kvar i psalmboken. De är vackra men anses vara svårsjungna.

Bäck tillhörde modernisterna, han var oppositionell och provocerande och ställde sig inte bakom allt som pågick under hans livstid. I biografin träder han fram som en person med starka synpunkter och argument om musik som man i efterhand hade hoppats vägt tyngre i svenskt musikliv.

 

Daniel Börtz (född 1943) kommer jag väl ihåg från mina studier vid KMH på 60-talet. Det hände att man hamnade i hans studentrum på Hugin och Munin på Gärdet lite då och då. Alltid lika trevligt. Sedan har våra vägar skilts åt. Några gånger har jag sett honom på konserter, men det har inte varit ofta.

Sara Norling har följt och intervjuat honom flera gånger, och även om bokens innehåll är koncentrerat kring Börtz musik ges en bra bild även av hans liv. De största och mest betydelsefulla i både musikaliskt och livsmässigt avseende av de cirka 130 verken skildras. Börtz kommer från norra Skåne, och eftersom Hilding Rosenberg var släkt med familjen och tillbringade sina somrar på Bosjökloster fick Daniel nära kontakt med honom. 1962 blev Daniel antagen till violinklassen på Musikhögskolan i Stockholm och året efter till kompositionsklassen. Börtz gillade Brahms, Mahlers och Bruckners senromantiska musik, och när Ingvar Lidholm övertog undervisningen i kompositionsklassen passade det Börtz mycket bra.

Sedan följer man genom läsningen Börtz troget i spåren. Han mötte den ungerske tonsättaren Ligeti och den amerikanske tonsättaren Terry Riley och han besökte elektromusikstudion, dock utan att fastna där. Norling skildrar Börtz möte med Kafkas bok Processen och hans komposition Josef K. Kompositionen skildrar den lilla människans plats i världen, och det temat har sedan varit grunden för hans skapande. Från 1970-talet var Börtz en fullfjädrad modernist med Bruckner som husgud; den polska tonsättarskolan och arvet från den så orättvist bortglömde symfonikern Allan Pettersson lyser igenom i hans musik. Hans verk återknyter till den senromantiska musiken, inte som nostalgi utan för att han känner sig som en del av traditionen med dur-moll-tonaliteten och melodin.

En av förklaringarna till Börtz framgångar är att han tidigt hittade vägen till institutionerna. Flera av hans sinfoniorhar spelats av Sveriges Radios symfoniorkester, och från 70-talets början upptäckte medierna honom. Femina och Röster i Radio skrev om honom, han var programledare för musikradions ”Nya timmen”, och han undervisade på Kungliga Musikhögskolan. Han satt i styrelsen för Föreningen Svenska Tonsättare och i Filharmonins programråd, och han deltog i Expressens debatt med rubriken ”Varför tystas svensk musik i Sverige?” – en debatt som fortfarande är aktuell.

Senare fick han kontakt med Ingmar Bergman, vilket ledde till operafilmen Backanterna, som hade stor framgång. Han mottog det ärofyllda Christ Johnson-priset och komponerade flera orkesterverk. 1992 ägnade Stockholms konserthus sin tonsättarfestival åt Börtz musik, och det blev en oväntad publiksuccé. Komponerandet fortsatte med några uppmärksammade verk: trumpetkonserten till Håkan Hardenberger (1996), en violinkonsert, en klarinettkonsert och en pianosonat komponerad för Hans Pålsson. Andra verk som fick stor uppmärksamhet var operan Marie Antoinette, och efter den tillkom flera operor, musik för blockflöjter, tre operor som avlöstes av nya symfonier och sedan ytterligare en opera, Medea.

Vid bokens slut är Börtz i 70-årsåldern, och han fortsätter att komponera, fortfarande engagerad för den lilla människan. ”Daniel är en moralist”, säger Hans Pålsson. Moralist, men också humanist, tillägger Sara Norling, alltid på den lilla människans sida.

 

Så annorlunda det var att läsa om Karin Rehnqvist (född 1957). ”Utan musik kan man inte leva”, säger hon, och mångfalden i hennes komponerande och liv har satt sina tydliga spår. Karin har en egen stil som tonsättare. Hon blandar folkmusik och fäbodmusik med konstmusik men inte bara det; hon söker något avskalat, bortom sminket och klädkulturen, något som är djupt mänskligt. ”Jag skriver musik utifrån mitt sökande och min längtan. Jag måste hitta ett språk inom musiken som verkligen är jag, ett absolut äkta jag, Och då är jag kvinna.”

Karin var den första kvinnan i kompositionsklassen på Kungliga Musikhögskolan. 1976 började hon i musiklärarklassen där, och fyra år senare antogs hon till kompositionsutbildningen där hon fick undervisning av bland andra den brittiske tonsättaren Brian Ferneyhough. Hennes första stora komposition var Stråk, som har folkloristiska drag men också påminner något om bland annat Béla Bartók. Stråk uruppfördes hösten 1982 på Island och sedan i Stockholm. Ungefär samtidigt förändrades klimatet för tonsättarna, och de vände sig bort från modernismen. Några tog ABBA:s framgångar i försvar, andra vände sig mot mer romantisk musik. Karin utvecklade en genreöverskridande crossover-stil.

Den kanske mest kända kompositionen är Davids nimm. Det är en bearbetning av en polskas tre första ord ”minns du vad” spelad baklänges. Kompositionen är för tre sångerskor och den är så speciell att den blev en omedelbar succé. Rehnqvist hade hittat sin stil. Sången och körerna har alltid varit viktiga för henne, och när hon blev ledare för ”Stans kör” utvecklades en livaktig, genremässigt generös verksamhet. Stans kör sjöng folkvisor, gjorde sketcher och framförde sånger med både vardagliga och provocerande teman. Repertoaren kom från populärkultur, trubadurlåtar och visor.

Förutom folkmusik och öppenheten mot världen är kvinnors röster de viktigaste inslagen i Karins musik. Inspirerad av kulningen komponerade hon Puksånger – lockrop, som blev ett känt verk och fick både applåder och burop. Det har inte funnits någon kritik från folkmusikhåll men däremot en kritisk röst från en konstmusikkritiker som menade att Puksånger – lockrop var ”lättsinnig”.

För cirka 20 år sedan var hon en av dem som konstaterade att det bara fanns ett fåtal kvinnliga tonsättare vilkas musik spelades. 2008 grundade hon föreningen KVAST (Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare) där kvinnliga tonsättare möttes och kunde stödja varandra. 2009 blev hon den första kvinnliga professorn i komposition på Kungliga Musikhögskolan. Detta innebar en förändring i utbildningen. Kompositionsutbildningen hade alltid varit en manlig bastion, men nu blev fler kvinnor antagna. Studenterna gjorde studiebesök, de reste och började ta emot gäster, och de samarbetade med ensembler, organisationer, tonsättare, librettister, med orkestrar och med Radiokören.

Stilblandningen är typisk för Karins musik. Det finns inga genrer – allt är musik! Karin är en nytänkare, en originell tonsättare, hon är genreöverskridande och får idéer och komponerar musik som känns naturlig. I boken fångas hennes öppenhet mot världen och livet.

*   *   *

Det fyra böckerna ger en fin spegling av händelseförloppet i musiklivet från sekelskiftet till idag. Stenhammar levde nära sina musiker och hade en bred krets av vänner från olika konstnärliga och intellektuella sammanhang. Hans musik var inte svår att lyssna på för någon av hans vänner. Sven-Erik Bäck levde under en mindre generös tid. Modernismen var mer svårtillgänglig för lyssnarna och kretsen kring Måndagsgruppen kändes trång både för honom och för oss idag. Regler, strukturer och förebilder från modernister gav ett mindre utrymme för hans musik. Daniel Börtz som tillhör nästa generation fick från början större utrymme, och genom goda kontakter har hans musik förändrats, utvecklats och blivit känd. Med Karin Rehnqvist är vi framme vid dagens generösa uppfattning om konstmusik. Allt är tillåtet, och hon har nått ut som få i hennes generation. Sist men inte minst: Kungl. Musikaliska Akademiens serie om svenska tonsättare ger bra information om 1900-talets musikliv i Sverige, och fler böcker väntas!

Eva Öhrström

 

 

 

@font-face {font-family:"MS Mincho"; panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4; mso-font-alt:"MS 明朝"; mso-font-charset:128; mso-generic-font-family:modern; mso-font-pitch:fixed; mso-font-signature:-536870145 1791491579 134217746 0 131231 0;}@font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;}@font-face {font-family:Cambria; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1073743103 0 0 415 0;}@font-face {font-family:"\@MS Mincho"; panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4; mso-font-charset:128; mso-generic-font-family:modern; mso-font-pitch:fixed; mso-font-signature:-536870145 1791491579 134217746 0 131231 0;}p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}p.MsoHeader, li.MsoHeader, div.MsoHeader {mso-style-priority:99; mso-style-link:"Sidhuvud Char"; margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; tab-stops:center 8.0cm right 16.0cm; font-size:12.0pt; font-family:"Cambria",serif; mso-ascii-font-family:Cambria; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"MS Mincho"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Cambria; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}span.SidhuvudChar {mso-style-name:"Sidhuvud Char"; mso-style-priority:99; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:Sidhuvud;}.MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Cambria",serif; mso-ascii-font-family:Cambria; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"MS Mincho"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Cambria; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}div.WordSection1 {page:WordSection1;}