Bachs musikaliska universum

 

 

Christoph Wolff, 2020. Bach’s musical universe: the composer and his work. New York: W. W. Norton. 410 s. ISBN 978-03-930-5071-4.

Det moderna standardverket om Johann Sebastian Bach är Christoph Wolffs Johann Sebastian Bach, The learned musician (2001). Det är en ytterst välinformerad och läsvärd framställning grundad på Wolffs mångåriga umgänge med Bachs liv och verk, alltsammans insatt i ett flerdimensionellt, socialt och historiskt sammanhang. Wolff har i sina många publikationer visat att han är en både innovativ och kommunikativ forskare som också når utöver fackkretsarna. Efter doktorsexamen i Tyskland 1968 flyttade han till USA där han 1976 blev professor i musikvetenskap vid Harvard. Han har fått många utmärkelser genom åren och har också varit föreståndare för Bach-Archiv i Leipzig.

Lagom till sin 80-årsdag har denne auktoritet utkommit med ännu en omfattande Bach-monografi där titeln signalerar en annan accent. Snarare än en recension får denna text närmast bli en presentation av bokens upplägg och vissa iakttagelser därtill. Boken kan läsas med stor behållning både av dem som redan är väl förtrogna med Bach och av dem som önskar en kvalificerad introduktion.

Författaren vill söka det som är konstitutivt i Bachs skapande genom att välja ut ett antal verk och verkgrupper som han diskuterar från såväl inre som yttre perspektiv. Det är inte fråga om att, som i den tidigare monografin, ge en bred skildring av alla möjliga mer eller mindre relevanta omständigheter kring Bachs livsverk, även om det nästan är ofrånkomligt med vissa överlappningar mellan de två studierna. Syftet är denna gång att försöka rekonstruera, förstå och tydliggöra hur Bach själv koncipierade de viktigaste stationerna i sitt livsverk.

Den verkförteckning över faderns produktion som sonen Carl Philipp Emanuel meddelade i den berömda nekrologen tar Wolff som en lämplig utgångspunkt (kapitel 1). Han föreställer sig nämligen att den ordningsföljd som redovisas i 16 poster motsvarar den uppställning av musikalierna Bach hade i sitt arbetsrum på Thomasskolan.  Wolff vill reda ut efter vilka principer Bach ordnade allt detta enligt sin ”Master Plan”, eller, som det heter i bokens titel, ”Musical Universe”. Detta må vara en något vittomfamnande metafor, vilket författaren utan vidare erkänner, men den ger en god bild av vad det här är fråga om. Wolff hävdar att uppställningen i arbetsrummet visar att Bach medvetet ordnade sina verk i grupper eller opus, till skillnad från de många manuskript som var material i det dagliga arbetet – som bekant återanvände Bach under hela sitt liv egna och andras verk, reviderade och kompletterade. Förteckningen, uppgjord samma år som Bach avled, inleds med de tryckta verken, sammanlagt åtta poster, därefter alla manuskript, vilka utgjorde den större mängden. Även i den senare gruppen vill Wolff se opusliknande kategorier som Bach särskilt vårdade sig om.

Den första problemkretsen (kapitel 2) handlar om Bachs situation då han var i färd med att lämna sin tjänst vid hovet i Anhalt-Cöthen för att söka kantorstjänsten i Leipzig. Bach saknade universitetsutbildning och den pedagogiska och vetenskapliga meritering som krävdes för tjänsten. Eftersom andra sökande, som uppfyllde dessa krav, av olika skäl hade dragit tillbaka sina ansökningar – däribland Bachs gode vän och konkurrent Georg Philipp Telemann – fick Bach en förnyad chans. Men det var nödvändigt för honom att presentera handfasta dokument som kunde övertyga antagningsgruppen, däribland skolans rektor Ernesti, som hade en gedigen akademisk meritering. Utöver de lyckosamma framförandena i Leipzig av två kantater våren 1723, måste Bach även visa fram något som kunde styrka hans pedagogiska skicklighet. Det var bråttom. Det fanns kompositioner för klaver som han hade haft under arbete under ett antal år och som kanske kunde hjälpa honom. De måste granskas, renskrivas och förses med passande titlar och förord. Bach kunde presentera tre genomarbetade verk: 1) Orgel-Büchlein, 2) Das Wohltemperierte Clavier och 3) Aufrichtige Anleitung (inventioner och sinfonior). Wolff ger här som i de följande kapitlen instruktiva tabeller och sammanställningar på detaljnivå och därtill en mängd faksimil av autografer och kopior.

Den protestantiska koralen utgjorde en viktig replipunkt för Bachs verksamheter. Han vänder ofta tillbaka till detta reformatoriska arv som han klär in i olika skepnader, både texterna och melodierna. Det största projektet genomför han i den andra årgången kyrkokantater 1724–25 (kapitel 4). Till skillnad från den första årgången, som till stor del utgjordes av parodieringar av äldre kantater från Weimar, består denna andra årgång av nya kompositioner med individuella lösningar som skulle levereras varje vecka till söndagarnas gudstjänster, vilket Bach också, med några få undantag, genomförde under en tiomånadersperiod. Utförligt visas hur koralerna inte bara fungerar som ramverk i varje kantat utan ofta integreras i arior och recitativ där de obligata soloinstrumenten ägnas uppmärksamhet (traversflöjt, cello, orgel). Denna långa kedja av omkring 60 mästerverk, vart och ett med sin profil, genomför Bach vid sidan om alla andra uppgifter – en prestation som ”remains difficult to imagine”.  Det historiska långperspektivet finns där, inte bara genom Bachs förtrogenhet med detta reformatoriska arv, utan också genom föregångare som tagit sig an en liknande uppgift med början hos J.H. Schein i hans viktiga Opella Nova (1618 och 1626). Wolff redovisar samtliga använda koraler i en instruktiv tabell,

De under Bachs livstid publicerade fyra delarna av Clavier-Übung tog form i olika etapper under cirka 15 år (kapitel 5). Två samlingar klavermusik med samma titel hade tidigare utgivits av J.N. Kuhnau. Några allmänna övningar är det i Bachs fall minst av allt fråga om; här handlar det enligt Wolff om den mest avancerade klavermusiken under århundradet.

Clavier-Übung del 1, är ett brett upplägg där några av de sammanlagt sex partitorna (sviter) återfinns redan i hustrun Anna Magdalenas notbok 1725.  Den första partitan utgavs 1726 som ett slags marknadstest som föll väl ut. Under de närmast följande åren trycktes ytterligare fyra partitor separat, och 1731 publicerades samlingsvolymen Clavier-Übung med tillägg av en sjätte partita. En jämförelse med de då opublicerade – och därför inte så kända – engelska respektive franska sviterna några år tidigare visar att samlingen inte är en reprisering av tekniker och upplägg. Så har dessa partitor inledningssatser av skiftande karaktär, och i flera av de följande danssatserna finns många exempel på Bachs detaljarbete inom standardiserade ramar.

 I den andra delen av Clavier-Übung har Bach konfronterat två av barockens musikvärldar, den franska ouvertyrsviten och den tresatsiga italienska konserten, vilka i det här sammanhanget skall spelas på en tvåmanualig cembalo. Det var genrer som Bach var väl förtrogen med, och deras respektive upplägg och formprinciper förekommer på många ställen i hans vokala och instrumentala produktion. Den välkända italienska konserten sätter han i F-dur, den franska ouvertyrsviten däremot i h-moll. Genom det oförsonliga tritonusavståndet understryker Bach den stora skillnaden mellan de två alternativen.

Wolff menar att den tredje delen av Clavier-Übung kan betraktas som en sammanfattning av Bachs (komponerade) orgelkonst, en motsvarighet till Frescobaldis Fiori musicali (1635) och Nicolas de Grignys Livre d’orgue (1699). Det är ett synnerligen diversifierat verk som inte bara kräver stora färdigheter i orgelspel utan också vållade nottryckarna i Leipzig och Nürnberg åtskilligt huvudbry. Den försenade publikationen förelåg hösten 1739 vid den årliga och kommersiellt viktiga Mikaelimässan i Leipzig.

Som den fjärde och sista delen av Clavier-Übung brukar man räkna Aria mit verschiedenen Veränderungen vors Clavicymbal mit 2 Manualen – även om det inte framgår av titelsidan att detta verkligen är den fjärde delen. Inför utgivningen 1741 återknöt Bach kontakten med Nürnbergförläggaren Balthasar Schmid, som åtog sig publiceringen. Det rör sig om ett stort anlagt variationsverk som sedan länge kallas Goldbergvariationerna, en titel som bygger på en berättelse som återges av den första Bachbiografen Johann Nicolaus Forkel långt senare, men som saknar förankring i den historiska verkligheten, vilket Wolff också klargör.

Kapitel 6 behandlar de stora vokalverken, passionerna och oratorierna – tre av varje – som sammantagna är utläggningar kring de avgörande tidpunkterna och centrala händelserna i Jesu liv, gestaltade i de kyrkliga högtiderna jul/nyår, påsk och pingst. I detta bokens mest omfattande kapitel utreder Wolff ingående olika förutsättningar, skillnader och inre strukturer i dessa verk. Startpunkten för verken, som sysselsatte Bach under drygt 20 år, är Magnificat, som tillkom vid jultiden 1723 (Bachs första år i Leipzig) och som var hans dittills största vokalverk. Här öppnar sig ett stort perspektiv när det gäller form, innehåll och ambition, som följs upp några månader senare i Johannespassionen. Vi får en tydlig bild av de omedelbara förutsättningarna för passionsmusiken under långfredagarna i Leipzig (Telemann, Kuhnau) och B.H. Brockes banbrytande poetiska utläggningar av Bibeln som Bach också använder sig av.

Det givande samarbetet mellan Bach och den 25-årige amatörpoeten Christian Friedrich Henrici (alias Picander) och den jämförelse långa förberedelsetid Bach hade inför premiären av Matteuspassionen långfredagen 1727 är viktiga utgångspunkter för detta verk, som inom familjen Bach benämndes ”die grosse Passion”. Wolff betonar att Henrici spelade stor roll för Bachs musikaliska koncipiering. Det finns genom detta fruktbara samarbete en enhetlighet som kan efterlysas i Johannespassionen. Här drar Wolff också fram betydelsen av dubbelkörerna (något som också framhölls i nekrologens verklista) och verkets funktion som ett slags virtuell opera med inslag som delvis liknar de många uttrycksfulla accompagnato-recitativen i opera seria. Dessa recitativ och de efterföljande ariorna lägger grunden för mänskliga känslor, reaktioner och eftertänksamheter som saknar motsvarighet i Bachs övriga verk.

Återanvändningen av tidigare kompositioner präglar Juloratoriet, Påskoratoriet och Himmelsfärdsoratoriet.

Bach såg ingen principiell skillnad mellan biblisk s.k. historia, opera och passion vad gäller uttrycksmedlen. Wolff påminner om att samtiden betraktade passionen som en form av oratorium, och det finns anledning att betrakta de tre passionerna (av vilka Markuspassionen endast delvis är bevarad) samt de tre oratorierna som sex etapper, som delar av ett helt, där Jesu födelse, död och uppståndelse är det sammanbindande temat.

I det näst sista kapitlet utgår Wolff från ombyggnaden av Thomasskolan, där familjen Bach hade sin bostad, i början av 1730-talet. Det var nu läge att rensa ut gammalt material, vilket mycket väl också kan ha skett i omgångar både tidigare och senare. Ofullkomliga ungdomsverk kan ha försvunnit. Det är betecknande att det inte finns några autografer från första delen av Bachs karriär (till ca 1715) – däremot avskrifter gjorda av hans elever. Wolff har med utgångspunkt i förteckningen i nekrologen och egna iakttagelser koncentrerat sig på det som Bach själv ansåg vara tyngdpunkter i sin verksamhet: verk och verkgrupper som hade opuskaraktär, oavsett om de var publicerade eller inte. En sådan opusliknande sammanställning representeras av de 18 stora koralpreludierna för orgel, som komponerats tidigare, men som Bach nu reviderar och renskriver: utåtriktade konsertanta verk, mer lättillgängliga än orgelrepertoaren i Clavier-Übung del 3. En liknande översyn och sammanställning gör Bach av klaverkonserterna, som Wolff menar var tänkta att utges i två volymer om vardera sex konserter.

Bach arbetade från slutet av 1730-talet intensivt med kanon som en samlande idé, en generell ingång till kontrapunktikens alla vinklar och vrår, där Bach på ett till synes ändlöst varierat sätt fann nya uppslag och lösningar. Det åttonde kapitlet ägnas åt de sista storverken Die Kunst der Fuge, Das musikalische Opfer och h-mollmässan. Det är en mycket ingående diskussion och analys som Wolff ger sig in på, där likheter och skillnader i de stora verkens inre och yttre villkor beskrivs detaljerat och åskådliggörs och summeras i överskådliga tabeller och figurer supplerade med faksimil. Bachs uppfattning av kanontekniker är det sammanbindande kompositoriska elementet mellan Goldbergvariationerna, Das musikalische Opfer och Kunst der Fuge – i det senare verket kallar Bach själv de olika satserna för contrapunctus. Rubriken Kunst der Fuge var ett tillägg av Bachs medhjälpare (och blivande svärson), Johann Christoph Altnickol; titeln tillkom inför den förestående (postuma) tryckningen.

Kapitlet är en fascinerande läsning där Wolffs engagemang och intresse för kompositoriska utmaningar och deras möjliga problemlösningar tycks nästan lika omfattande som Bachs. Rimligen lades grundstenen i författarens doktorsavhandling om stile antico hos Bach (1968). Wolff har en beundransvärd kontroll över många enskildheter i de kompositoriska och analytiska processerna.

I en epilog påminner Christoph Wolff om att Johann Sebastian Bach framför allt var en utövande musiker som inte höll teoretiska läroböcker och torra exempel särskilt högt. ”Praxis cum theoria” är en omvändning av det dictum, den ordningsföljd mellan de två begreppen, som Leibniz och andra filosofer och vetenskapsmän utgick från.

Det är en utmaning som Wolff tagit på sig, nämligen att försöka bestämma förutsättningarna för och rymden i Bachs musikaliska universum. En ingående diskussion och positionering av ett urval av nyckelverk har varit en klok strategi för att överhuvudtaget kunna orientera sig i denna till synes oändligt expanderande rymd. Att Christoph Wolff på ett så fokuserat, självständigt och kommunikativt sätt kunnat genomföra sitt projekt hade knappast varit möjligt utan hans egen livslånga erfarenhet och kunskap – allt detta som ryms i författarens eget universum.

Erik Kjellberg

 

Referens

Wolff, Christoph, 2001. Johann Sebastian Bach. The learned musician. New York: W.W. Norton.