Musik som bildning och existens

Øivind Varkøy, 2017. Musikk – dannelse og eksistens. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. 185 s. ISBN 978-82-025-3338-0

När jag fick förfrågan att recensera Varkøys bok Musikk – dannelse och existens, blev jag mycket glad. Varkøys texter, tänkande och inte minst syn på musik i musikpedagogiska sammanhang har inspirerat mig i över tjugo år. Hans filosofiska hållning och gärning som forskare i musikvetenskap och musikpedagogik har varit och är viktig. Inte minst i ”mätbarhetens tidsålder” (Bornemark, 2018) har de begrepp som Varkøy värnar om och utforskar – bildning, dialog, möten, varande och blivande – hamnat i bakgrunden. Texterna, som erbjuder reflektion över musikens ”inre” mening, behöver läsas av och diskuteras bland lärare, utbildningsledare, forskare och studenter på flera nivåer, för att möjligheter till hängivna möten med musikens hela meningsuniversum, och reflektioner över desamma, skall kunna skapas. Som Varkøy själv skriver i boken är det viktigt att den som skall erbjuda andra existentiella möten med musik är medveten om sin egen musiksyn, för att inte ställa sig i vägen för andras erfarande.

Läsningen gav möjlighet att fundera och reflektera över egna yrkesmässiga och privata existentiella, estetiska, etiska och politiska frågor i relation till musik, i tider där död och isolering är mer närvarande än vanligt. Boken ger i varje kapitel, beroende på varierande filosofiska utgångspunkter och varierad ton i språket, en ny möjlighet att ge sig hän och, som Varkøy tillsammans med Inger Anne Westby i kapitel sex uttrycker det, att befinna sig i gränsområden, göra gränserfarenheter och erfara gränsöverskridanden, med andra ord att vara i det okända, att bildas och existera i tänkande om musikens inre mening. Boken kan ses som en hermeneutisk-fenomenologisk studie av fenomenet musik som bildning och existens, regionaliserad till filosofiska landskap och musikpedagogisk praktik.

Boken innehåller såväl reviderade, tidigare publicerade, som nyskrivna texter, och är organiserad i två delar. Varkøy gör också plats för samarbeten med andra filosofiskt grundade kollegor, nämligen Petter Dyndahl, Hanne Fossum, Sigrid Røyseng och Inger Anne Westby, vilket ytterligare bidrar till en av bokens nämnda styrkor, variationen av filosofiska blickar och av ton i språket, vilket i sin tur ger en bred tillgång till varierade möten med bokens fenomen: musik som bildning och existens.

Bokens första del erbjuder läsaren sex sådana möten. Det första mötet inramas av berättelser om relationen mellan lärare och elever, och visar på vikten av elevens aktiva del i möten med lärare och innehåll. Det andra mötet sätter bildning och musik i fokus. Där används rese­metaforen för att visa på bildningens ”krav” på att lämna det trygga och kända och i stället kasta sig ut i det okända, och vilken roll musik som konst kan ha i sammanhanget. Vilka krav ett sådant förhållningssätt till bildning i sin tur ställer på utbildningsinstitutioner diskuteras också i kapitlet. I kapitel tre möter läsaren det norska begreppet ”erkjennelse” som dessvärre inte existerar på svenska, men som är ett mycket användbart begrepp, när det gäller att närma sig bokens fenomen: musik som bildning och existens. Erkjennelse kan förstås som insikt och förståelse, såväl processen som leder till kunskap, som själva insikten. Erkjennelse är alltså både ett verb och ett substantiv, som i relation till musik som konst visar på mötets många möjligheter. Satt i ett musikpedagogiskt sammanhang tydliggör erkjennelse-begreppet krav på öppenhet bland lärare och elever men också krav på den musikpedagogiska situationen i sig, när existentiell erfarenhet sätts i fokus. Här tas vikten av lärarens medvetenhet om sin egen musiksyn fram. En utgångspunkt är också Nielsens (2006) bild av musik som mångspektralt meningsuniversum. Här åskådliggörs utmaningen för läraren att inte reducera musik­erfarenheter till något instrumentellt, utan i stället erbjuda musik som en möjlighet att erfara livets stora frågor.

Nästa möte läsningen erbjuder, är mötet med själva mötet som fenomen, där Varkøy med utgångspunkt i Bollnows och Bubers tänkande visar ytterligare på utmaningen för läraren att skapa möten mellan elever och musik som konst, i målstyrda musikundervisnings­sammanhang. Kapitlet guidar läsaren i spänningsfältet mellan planerad kontinuerlig undervisning och den diskontinuerliga karaktären hos möjligheter till existentiella möten med musik. Återigen synliggörs vikten av lärares reflektion, i relation till styrdokument samt till sitt i någon mån motsägelsefulla uppdrag, vad gäller att se och skapa möjligheter till diskontinuitet och individuella existentiella erfarenheter bland elever. I det sjätte kapitlet får läsaren möta Westby och Kierkegaard och utmanas i sitt tänkande gällande musik, existens och bildning som estetik, etik och religion. Läsaren får hjälp med att förkasta ytliga och nyttofokuserade motiv för möten med musik, och i stället se vikten av att kasta sig ut i ett religiöst tillstånd där människan ger sig hän och överlämnar sig åt konsten. Återigen diskuteras lärares möjligheter och utmaningar i sammanhanget.

Dylika utmaningar reflekteras och utforskas vidare i bokens del två, först i relation till Bourdieus tänkande och professionsbegreppet. På en metanivå diskuteras nytta och frihet relaterade till musikeryrket och därtill anknuten utbildning. Med grund i resonemangen i bokens del ett blir en konstnärs främsta uppgift att erbjuda människor existentiella och bildande erfarenheter, men kapitlet visar vilka krafter som är med och spelar på fältet, och det utmanar självklarheten i professionen. I kapitel åtta utmanar författaren det gamla talesättet ”konst för konstens egen skull” med hjälp av Arendts (1958) handlingsnivåer, något som utvecklats av Varkøy under lång tid. Att reflektera över musikens ”onytta” på detta sätt bidrar till att se potential i musikalisk erfarenhet som tankehandling, vilket kan sägas vara ett sätt att vara och bli sin fulla potential i världen.

I bokens två nästkommande kapitel bjuds läsaren in till dialoger som fördjupar just nytto–onytto-tänkandet i relation till musik, vilket är ett spännande grepp. Först med Røyseng, därefter med Dyndahl. Här fördjupas de styrkor jag tidigare nämnt, att med olika röster och filsosfiska perspektiv erbjuda – som författaren själv hävdar – en spiralformad fördjupning av förståelse för fenomenet musik som bildning och existens. Läsaren tas med på vandring i nya områden, guidad av författaren och hans sällskap. I dialogen med Røyseng diskuteras musikens legitimering i tekniskt respektive rationellt avseende, där samhälleliga och politiska tendenser av instrumentell karaktär utmanas. Med avstamp i musikens legitimerande idéhistoria förs dialogen mellan de två och fördjupar insikter vad gäller risken för övertro på musikens möjligheter att hela och läka. Vikten av att se och förhålla sig till paradoxer och flertydighet som (filosofisk) forskare tas tydligt fram med hjälp av det dialogiska greppet. Med Dyndahl – och med Derrida – resonerar författaren sedan om musikens bidrag till likhet respektive olikhet i utbildning och i förlängningen samhället. Även en mängd ytterligare filosofer bjuds in i det kritiska samtalet, vilket ger läsaren insikt i komplexiteten. Till sist släpps läsaren in i ett sammanhang där Varkøy och Fossum tar utgångspunkt i UNESCOs rapport Rethinking education: Towards a global common good, samt ett av Jorgensen drivet upprop i anslutning till rapporten (Yob och Jorgensen, 2020), för att utforska begreppet nykterhet i spänningsfältet mellan övermod och resignation. De vill med det ge en mer nyanserad blick på musikens roll som bildning och kultivering mot humanitet. Med hjälp av Murdoch, Nussbaum och Taylor får läsaren följa med på en resa över nämnda spänningsfält, mellan övermod och resignation i relation till musikens möjligheter i humanitärt avseende. Kapitlet, och därmed boken, avslutas i ett slags nyktert hoppfullt tillstånd.

Med sin kritiska men också just hoppfulla, filosofiskt välgrundade ton har boken en mycket viktig funktion på musikforskningsfältet, men också i utbildningen av musiker och inte minst av musikpedagoger och lärare. Om aktiva och blivande lärare upphör med eller inte får tillfälle att reflektera över sin egen syn på musik i relation till bildning, existens, människosyn och kunskapssyn ur varierande perspektiv, riskerarar utbildningen att bidra till mer instrumentella samhällen. Dessutom har boken har en mycket viktig funktion på det allmänpedagogiska fältet, om än det inte utgör STM–SJM:s primära målgrupp. Det finns inte så många skandinaviska böcker som på ett så tillgängligt och samtidigt tankeväckande sätt sätter konst som bildning och existens i fokus för undervisande och pedagogiska sammanhang. I hög grad är det som jag ser det möjligt att använda boken i sammanhang där allmänpedagogik, bildpedagogik, dramapedagogik, eller danspedagogik utgör portalen till resonemangen.

En annan styrka med boken är att kvinnor med grund i filosofi och med intresse för musik och musikpedagogiska problem kommer till tals. Varkøy har genom åren på ett föredömligt vis möjliggjort samskrivande och utrymmen för att genomföra och förmedla filosofiska musikpedagogiska studier och på så sätt bidragit till att bredda fältet. I linje med detta vill jag framföra en önskan om att författarens nästa bok innehåller studier av fler kvinnliga filosofers tänkande. De behöver utrymme på det filosofiska musikforskningsfältet, bland annat med hjälp av med sådana grepp som Varkøy i denna bok (liksom i andra texter) visar prov på. Hannah Arendts tänkande, vilket visar sig mycket funktionellt för att få syn på, tänka kring och hantera musikpedagogiska fenomen, får mycket utrymme, vilket även andra kollegor bidragit till (Ferm Almqvist, Benedict och Panagiotis, 2017; Benedict, 2015). I denna bok är dock Arendt i stort sett ensam omgiven av män, med undantag för inpass från Martha Nussbaum och Iris Murdoch (och kanske någon till). Det vore väldigt spännande att se en bok där till exempel Simone de Beauvoir, Edith Stein, och varför inte Sara Ahmed, och flera, bjöds in till dialog. Kanske skulle det erbjuda Varkøy nya existentiella och bildande möten som, med hans kloka, kritiska och välgrundade sätt att bedriva filosofiska studier kring musikens legitimitet och många möjligheter, kunde utmana oss till vidare tänkande och handlande.

Till sist vill jag säga att alla borde skapa utrymme för att ge sig hän åt denna bok, liksom för existentiella bildande möten med musik karaktäriserade av erkjennelse, samt för kritiska reflektioner över desamma.

Cecilia Ferm Almqvist

 

Referenser

Arendt, H., 1958. The human condition. Chicago: University of Chicago Press.

Benedict, C., 2015. What do we think we know? I: C. Benedict, P. Schmidt, G. Spruce och P. Woodford, red., 2015. Oxford handbook of social justice in music education. Oxford: Oxford University Press, s. 257–271.

Bornemark, J., 2018. Det omätbaras renässans. En uppgörelse med pedanternas herravälde. Stockholm: Volante.

Ferm Almqvist, C., Benedict, C., och Panagiotis, A. K., 2017. Pedagogical encounters in music. Thinking with Hannah Arendt. European Journal of Philosophy in Arts Education, 2 (1), s. 6–52.

Nielsen, F. V., 2006. Almen musikdidaktik. Köpenhamn: Akademisk Forlag.

Yob, I. M., och Jorgensen E. R., red. 2020. Humane music education for the common good. Chicago: Indiana University Press.