Norsk militärmusik

Niels Kristian Persen, red., 2018. I storm og stille. Forsvarets musikk 1818–2018. Oslo: Forsvarets musikk. 483 s. ISBN 978-82-303-3927-5.

Militärmusik i Norge sedan 1818 är det samlande ämnet för en stor illustrerad jubileumsantologi, I storm og stille. Forsvarets musikk 1818–2018. Firningsämnena är två. I första hand är det året 1818, då landets försvar, inklusive militärmusiken, omorganiserades. Samtidigt celebreras att Norges Musikkorps forbund stiftades år 1918.

Vid vart och ett av de nya fem förbanden, brigaderna, kunde från år 1818 med statlig finansiering hållas totalt nitton musiker, på olika befattningar, att utgöra brigadens musikkår. Besättningar och benämningar på musikerna – hoboister, valthornister, spillemenn med mera – har varierat mellan kårerna och över tiden. Brigadmusiken har senare blivit divisionsmusik och fått nya anknytningar till nytillkomna vapenslag, men i stort sett har fem à sex musikkårer bibehållits på samma orter: Halden, Oslo, Trondheim, Bergen och Kristiansand.

Det är två sekler under olika hegemonier: unionstiden och det självständiga Norge med ockupationstiden under andra världskriget. I storm og stille har ändå mer att säga om musik i ”stille”, naturligt nog, eftersom militära musikkårer inte har inrättats för att gå ut i fältslag.

I den första av bokens tre delar ges en övergripande historik i ett omfattande och väl underbyggt kapitel. Andra delen är tematiskt upplagd, och i den tredje presenteras en historik för varje nu existerande musikkår. Genom att personer med olika bakgrund och skilda relationer till ämnet har engagerats blir resultatet en provkarta över olika sätt att skriva om militärmusik. De flesta av författarna är inte musikforskare. Uppdraget att redigera dessa olika inlägg har gått till Niels Kristian Persen, militärhistoriskt bevandrad amanuens vid Forsvarsmuseet i Oslo.

 

Historiken

Militärmusik förekom i Norge även före 1818, under dansk regim. Det redovisas i en stor inledande historik av bokens redaktör. Niels Persen skildrar utvecklingen av besättningar, organisation med mera under de två seklerna, men har också kunnat föra sin utförliga historik tillbaka till en kunglig dansk-norsk resolution år 1767 om att sex hoboister (hautboister) skulle finnas vid staben på varje infanteriförband. Persens forskning visar hur musikkårerna, liksom i övriga Europa, växte i storlek under 1800-talet. I början av 1900-talet blev brigaderna ”divisjoner”, och en period av aviserade indragningar av militärmusiken kännetecknar större delen av seklet.

Liksom de flesta militärmusikhistoriker avser Persen med ”militärmusik” vad som i Sverige under lång tid har kallats harmonimusik, d.v.s. musikkårernas flerstämmiga musik. Persen behandlar alltså inte ”spelet”, tamburer och pipere, på kompanierna eller ordergivningen i exercis och i fält med signaler och liknande på trumma och signalhorn. Detta har visserligen förekommit ännu längre tillbaka i tiden men har inte haft samma användning, roll eller position som musikkårernas ceremoni- och underhållningsmusik. Persen betonar vikten av att den som bedriver forskning om militärmusik både använder arkiven och sätter sig in i militär organisation för att kunna hitta i källmaterialet.

Särskilt engagerar nog skildringarna av militärmusiken under den tyska ockupationen år 1940–1945, då norska musiker uppmanades att ingå i ockupationsmaktens musikorganisation men, med några undantag, flydde till Sverige och fortsatte verksamheten där eller övergick till annan yrkesverksamhet. I denna del kan man också läsa en mer sammanfattande artikel i ämnet av Harald Herresthal. Käll- och litteraturförteckning följer varje enskilt kapitel.

 

Teman

I en tematisk andra del skriver författare med varierande bakgrund om musik i skilda sammanhang, utbildning, instrument, uniformer, reception m.m. Förgrundsgestalter, både 1900-talets musikdirektörer och invandrade 1800-talsmusiker som F. A. Reissiger, Paolo Sperati och ensemblen Harz-Musikverein, presenteras och omnämns på olika ställen i boken. Ett personregister hade varit välkommet.

Olika uppfattningar om militärmusik kommer till tals i boken. Bente Illevold framhåller helt korrekt att militärmusik definieras genom musikernas tillhörighet, men bibehåller tyvärr inte distinktionen spel–militärmusik i sitt avsnitt ”Militærmusikk og samfunn”. Hon vill undersöka militärmusikens betydelse och låter några valda musiker berätta men gör ingen analys. Ett inlägg, ”Musik som påvirkningsvåpen” av Wolfgang Plagge, pianist, kyrkomusiker och tonsättare, med inslag om filmmusik och Wagners musik, kunde ha fått utgå eller hårdredigeras. Plagge föreställer sig marschmusik avsedd som ”musikk til bruk i krig”, för att skrämma fiender och elda soldater, och menar att ”militärmusik” vore ”musikk som skal oppildne til aggresjon og krig”. Bland annat tror han att militärmusikkårer först helt nyligen har fått nya verk som ”ikke lenger bare handler om å spille glad musikk i marsjtakt”.

Att tidigare militärmusik inte har varit enbart glad musik i marschtakt visar bland annat redogörelsen för repertoar i Forsvarsmuseets arkiv från tiden 1830–1850 för 1. brigades musikkår i Halden: såväl tryckta noter från tyska förlag som handskrivna partitur och stämmor, drygt 100 ”nummer”. Sigrid Egtved är flöjtist, specialiserad på tidig 1800-talsmusik och borgerskapets musikliv, och har med detta kommit in på ett nytt forskningsämne. Hon redovisar inledningsvis något av den forskning som föreligger på området och redogör utförligt för repertoaren samt notation och instrument. Några missuppfattningar förekommer även här, såsom ”besættning” när numerär avses, att ”hoboist er det samme” som blåsare, att partitur vore avsedda för musikledaren – dåtidens partitur var främst förlagor till utskrift av stämmor.

 

Musikkårerna

Medlemmar i musikkårerna har skrivit, var och en ur eget perspektiv, om den egna kåren. Somliga skriver mest om personliga erfarenheter, vilket ger inblick i musikernas vardagliga arbete, andra mer som en presentation à la konsertprogram, där kårens aktiviteter redovisas kronologiskt. Upprepningarna boken igenom får ses i ljuset av att läsares intresse kan tänkas gälla någon viss musikkår och att boken inte är avsedd att läsas från pärm till pärm.

 

Sammanfattning

Behöver försvarsmusiken försvaras? De 200 åren kännetecknas av såväl tillväxt som inskränkningar. 1900-talets frekventa indragningsvarsel, som brukat motiveras med att musiken inte vore nödvändig i stridssituationer – vilken den de facto aldrig varit avsedd för, kunde ha tillagts – har ju förmärkts i de flesta länder och redovisas utförligt. Intressant hade förstås också varit ett resonemang kring egentliga orsaker därtill.

Även i denna bok uppges flerstädes att militärmusiken skulle vara till för att ”elda soldater och göra dem redo för kamp”, men i Illevolds kapitel ,och flera andra, ligger ett fokus på musikens positiva roll i det civila samhället. Persen och hans medförfattare framhåller den betydelse musiken har haft för lokalsamhällena genom konserter och genom enskilda musikers deltagande på olika sätt i musiklivet ”ute” i samhället. Beror det kanske på källäget att detta oftare redovisats i tidningar och andra berättande källor och att musikens roll inom förbanden är sämre belagd? Eller anses rollen att representera försvaret i närsamhället mer legitim än dess roll inom förbandet, som underhållning på officersmässar och vid ceremonier och högtider – vilket var dess ursprungliga uppgift?

Förutom av Egtved berörs själva musiken, repertoaren, i Persens historik och redovisas i några tematiska inslag och i f.d. radioproducenten Jan Eriksens inlägg om militärmusik i norska radiosändningar. En uppföljning härvidlag kunde fylla en uppgift.

Utgivaren ser det som en tillgång att musiker själva skriver, och musikernas beskrivningar av musikkårens aktiviteter, framför allt i lokalsamhället men också genom turnéer och samverkan med instanser utanför förbandet, framstår i kontrast till uppfattningen om militärmusik som ”krigisk” musik, präglad av musik inlagd i filmer. Visst framgår det att det finns mycket att lära innan man kan ge tillförlitliga besked om militärmusik – missuppfattningar därom är närmast legio. Persens önskemål om en uppföljning i någon forskargrupp är välmotiverad. Kanske hade en redigering utförd av en musikforskare kunnat medföra att bokens referenser blivit mer enhetliga.

För att sätta sig in i svensk militärmusikhistoria med dess många musikkårer och omorganisationer får man främst läsa framställningar i olika regementshistoriker, skivkonvoluttexter, gamla licentiatavhandlingar och några isolerade avsnitt i Musiken i Sverige I (Jonsson, Nilsson och Andersson, red., 1994) och III (Jonsson och Tegen, 1992). I motsvarigheten Norges musikkhistorie (Vollsnes, red., 1999–2001) behandlas militärmusik rätt så kontinuerligt. Att skriva en historik över ”den svenska militärmusiken”, med dess många musikkårer och omorganisationer, vore ett övermaga företag. Denna ansats till att ge en komplett bild av norsk militärmusik är en imponerande början, som förhoppningsvis kan följas upp på akademisk nivå.

Ann-Marie Nilsson

 

Referenser:

Jonsson, L.; Nilsson, A–M; Andersson, G., red., 1994. Musiken i Sverige, I: Från forntid till stormaktstidens slut. Stockholm: T. Fischer.

Jonsson, L; Tegen. M.,  red., 1992. Musiken i Sverige, III: Den nationella identiteten. Stockholm: T. Fischer.

Vollsnes, A. O., red., 1999–2001. Norges musikkhistorie, 1–5. Oslo: Aschehoug, 1999–2001.