Historik

Svensk tidskrift för musikforskning (STM), den första svenska musikvetenskapliga tidskriften, grundades 1919 av det då nybildade Svenska samfundet för musikforskning, som fortfarande svarar för utgivningen. Tidskriftens fokus var från början svensk musikhistoria, men den har under senare år fått en mer nordisk prägel både ämnesmässigt och när det gäller medverkande författare. Från 1960-talet har ett ökande antal artiklar publicerats på engelska, och från 1962 fick tidskriften även ett engelskt namn, Swedish Journal of Musicology. Det engelska namnet ändrades 2014 till Swedish Journal of Music Research, en mer trogen översättning av det svenska namnet som dessutom återspeglar tidskriftens nuvarande syfte att täcka in ett bredare multidisciplinärt spektrum av musikrelaterad forskning. Vid sidan av musikvetenskap med dess underdiscipliner omfattar detta exempelvis musikpedagogik och konstnärlig forskning i musik. 2013 års nummer ägnades i sin helhet åt det sistnämnda forskningsområdet.

Digitalisering av tidigare nummer påbörjades omkring 2005 och pågår fortfarande. För närvarande är innehållet i de tryckta årgångarna 1939–1950 och 1967–2013 tillgängliga online via en databas, tillsammans med nr 1 2014 (med enbart bokrecensioner och sammanfattningar av studentuppsatser), som publicerades enbart elektroniskt.

1998 tillkom en parallell onlinetidskrift, STM-Online, även den utgiven av Svenska samfundet för musikforskning men innehållsmässigt oberoende av den tryckta tidskriften och med en annan redaktion. Impulsen till skapandet av denna andra tidskrift kom från utvecklingen av elektronisk publicering. Sedan dess har tendensen i riktning mot Open Access som allmän princip för vetenskaplig publicering gjort distinktionen mellan tryckta och elektroniska medier mindre tydlig, vilket har gjort ordningen med två tidskrifter primärt åtskilda på tekniska grunder inaktuell. Som en konsekvens av denna utveckling förenades de två tidskrifterna 2014 under namnet Svensk tidskrift för musikforskning/Swedish Journal of Music Research (STM–SJM). Det tvåspråkiga namnet återspeglar tidskriftens alltmer internationella prägel, även om dess kärnområde alltjämt är svensk och nordisk musik. Tidskriften publiceras både i elektronisk och tryckt form, med identiskt innehåll.