An imaginary musical road movie

Mats Arvidson, 2016. An imaginary musical road movie: transmedial semiotic structures in Brad Mehldau’s concept album Highway rider.  270 s. Lund: Studies in Arts and Cultural Sciences 10. 270 s. ISBN 978-91-981458-5-4

I Mats Arvidsons bok An imaginary musical road movie avser författaren att försöka ”förstå” jazzpianisten Brad Mehldaus konceptalbum Highway rider från 2010. Medverkande musiker är, förutom Mehldau, Joshua Redman på saxofon, Larry Grenadier på bas, Jeff Ballard och Matt Chamberlain på trummor och slagverk, samt en stråkorkester med valthorn, fagott och engelskt horn under ledning av Dan Coleman. Som producent står Jon Brion. Mer specifikt är Arvidsons arbete ett försök att besvara frågan hur ett album som Mehldaus kan förstås ”within an intermedial music culture” (s. xxiii). Denna syftesspecificering är dock inte i första hand en avgränsning, utan innebär ett både epistemologiskt, estetiskt och metodologiskt anspråk som skrivs fram redan i förordet. Arvidson tar här avstamp i Nicholas Cooks välkända formulering att ”music is never alone” (Cook i sin tur argumenterar mot Peter Kivys platonska anspråk på att förstå ”music alone”, det vill säga i något slags icke-subjektiv mening, fri från allt som kan avfärdas som ”extramusikaliskt” utanverk). Musik existerar inte i ett tolkningsfritt vakuum, fortsätter Arvidson, utan når lyssnaren via olika materiella ”aggregations” av vilka fonogramformat som LP och CD ofrånkomligen påverkar enskilda lyssnares meningsskapande praktiker i senmoderna samhällen. Subjektiva erfarenheter av musik kan därmed inte avfärdas. Men då subjektivitet, med Lawrence Kramers ord, ”is a socially constructed position made available by the music and occupied to a greater or lesser degree by the listener” (s. xxi), menar Arvidsson att exempelvis ett etnografiskt angreppssätt vore mindre relevant än det ”theoretically based” tillvägagångssätt han själv tillämpar. I denna ”case study” är det istället begrepp som ”transmediality, intermedial reference, meta-reference, iconicity, semiotics, paratext, psychoanalysis and ecological psychology” som står i centrum (citerat från bokens försättsblad).

Förutom i ett förord och i en introduktion skrivs dessa teoretiska förutsättningar fram i ytterligare ett kapitel som mer specifikt rör metodologiska frågor med relevans för den stundande musikanalysen. Elementa för denna analys är – här hänvisar författaren återigen till Cook – meningsbärande ”symboler”, givet vars identifiering en meningsskapande struktur kan ”deduceras”. Hur identifieras då musikens elementära symboler? Med utgångspunkt i medieforskaren Johan Fornäs påstående, att ”meaning is not inherent in things, signs or texts” (s. xx), utan istället är något som uppstår genom meningsskapande praktiker, där talat språk utgör en ”mediating and interpretative link” (s. xx), så förs en diskussion om intermediala förhållanden och transmediala strukturer. Intermediala förhållanden uppstår när ”constructed media borders” överskrids, till exempel genom att olika medieformat ställs sida vid sida (bild och text på ett skivomslag), eller genom att musik används för att framföra en ”verbal story” (tondikt, programmusik). Det senare kan ske genom att tillämpa transmediala strukturer, det vill säga meningsskapande strukturer som är desamma oavsett dess mediala format (till exempel narrativa strukturer). Ytterligare begrepp som tas upp till diskussion är ”paratext”, förklarat som en ”most often verbal [text that] works as a communicative act from the sender […] to the receiver” (s. 33). ”Multimodal metafor”, slutligen, är (om jag förstått Arvidson rätt) en underkategori av intermediala förhållanden, kännetecknad av ”cross-domain mapping” mellan till exempel text och klingande musik, men där den metaforiska relationen inte är enkelriktad (från ”source domain” till ”target domain”), utan båda domänerna är både källa och mål för varandra.

Efter denna teoretiska grundläggning följer sex kapitel som med olika infallsvinklar analyserar och diskuterar Mehldaus koncept-album. Dessa kapitel tar upp genretillhörighet, Mehldaus poietiska och estesiska värld, verkets materialitetsnivåer, narrativa och cykliska aspekter, innehållslösa tecken, kultur och subjektivitet, med mera. Arvidson ställer frågan vilken sorts genre Highway rider tillhör.

Frågan är enligt författaren viktig att besvara då genre utgör ett slags ”kontrakt” mellan avsändare och mottagare och därmed är en del av kommunikationsprocessen. Förutom att tillhöra genren konceptalbum, tillhör Highway rider programmusikaliska genrer som tondikt och sångcykel, vilka alla binds samman genom överlappande familjelikheter (snarare än gemensamma nämnare) mellan verkets olika delar i ett slags multigenetiskt allkonstverk. Vad gäller Mehldaus poietiska och estesiska värld – Jean-Jacques Nattiez’ begrepp kopplas här till Gérard Genettes narratologi – söker Arvidson dess källa i kompositörens paratextuella, eller snarare epitextuella skrifter, särskilt de konvoluttexter som medföljt flera av Mehldaus tidigare album. I dessa aktualiseras teman som Thomas Manns Doktor Faustus och Platons Faidros, vilka blir till ett slags roller eller personor genom vilka kompositören ger uttryck för sina ”intentioner”.

I kapitel fyra diskuteras två materiella nivåer av meningsskapande. Dels handlar det om hur den materiella paketeringen av CD-skivorna (albumet är en dubbel-CD) förmedlar mening, dels handlar det om hur det klingande innehållet, som materiellt fenomen, gör detsamma. Vad gäller paketeringen inkluderar Arvidson, förutom skivomslaget, epitext i form av intervjuer och annat publicerat material (på websidor) samt bildmaterial.  Vi får också veta att Mehldau publicerat en programmatisk ”storybook” till musiken, som dock dragits tillbaka. En föreställning om amerikansk kultur motiveras av omslagsfotots tomma ökenlandskap. Genren ”road movie” föreslås som tolkningsnyckel, men inte enbart i sin traditionella betydelse som en berättelse om ensamhet och sökande där ”events act upon characters” (snarare än tvärt om); Highway rider är en imaginär road movie. Med detta avser författaren, i linje med litteraturteoretikern och filosofen Fredric Jameson, att musiken knyts till en utopisk impuls, en fantasi om en plats som inte finns, en tom rymd. Genom en efterföljande kartläggning av musikens materiella ytstruktur (melodiska, rytmiska och harmoniska motiv) stärks författarens känsla av rörelse mot ett outtalat mål. Titlarna på verkets olika sektioner, svitens olika satser, ger ytterligare ledtrådar, liksom de olika formtyper som används (sonatform, ABA-form). Sektionen Into the city (för att ta ett exempel) åkallar känslan av sin referent genom ett ”repeated four-measure rhythmic pattern” och ”the harsh, metallic sound of percussion” (s. 137). Sektionens riktningslöshet tolkas genom filosoferna Henri Lefebvres teser om stadens rytmer och Jacques Derridas resonemang om den ömsesidigt konstituerande motsättningen mellan grundsättande struktur och uppslitande kraft. I Highway rider blir det uttryck för ”the exploration of a nation’s culture: the space between city and landscape, utopia and dystopia” (s. 140).

Genom ytterligare analys av musikens materiella ytstruktur, i bokens femte kapitel, finner Arvidson vad som skulle kunna betraktas som motiviska samband mellan sektionerna, tecken på ”intramusikalisk” enhetlighet. Men att på detta sätt deducera ”musical unity” ur notbilden kan vara missvisande, hejdar sig Arvidson; som att leta (och finna) enhetlighet i en ”random slideshow”. Det är en behovsdriven tendens hos det mänskliga medvetandet ”to create unity even when there is nothing that links the images together” (s. 151). Det är istället i Jacques Lacans psykoanalytiska teori som Arvidson finner det stöd han söker för sin tolkning av musiken: Mehldaus Highway rider är en imaginär road movie i ännu en bemärkelse. Musiken – integrationen av epitext och klingande ljud – kan nämligen ses som ett uttryck för ett lyssnande subjekts imaginära begär efter en enhet som gått förlorad i den upplevda tillvaron.

Tillsammans leder dessa tolkningar Arvidson till slutsatsen att Highway rider har ”cyklisk form”. Som ett resultat av sitt (lyssnarens?) begär efter enhetlighet återvänder musiken till samma plats som där den började. Men säg den lycka som varar för evigt, cirkeln sluts för tidigt och kvar efter den psykoanalytiska behovstillfredsställelsen finns två sektioner i stycket som inte tycks foga sig i det teoretiska ramverket. I kapitel sex fortsätter därför analysen, nu enligt mer konventionell musikvetenskaplig metod. De två återstående sektionerna – Always departing och Always returning – visar sig bilda en harmonisk och motivisk enhet. Eftersom resan redan är avslutad så finns dock inget ”utommusikaliskt” program att ansluta till. Musiken blir självrefererande. Men då denna avslutande enhet inbegriper tidigare motiv går det att höra den som ett slags grammatiskt ”dåtid”, vilket enligt Arvidson innebär ett ifrågasättande av ”narrative closure”, vilket i sin tur innebär att cirkeln aldrig kan slutas (Friedrich Nietzsches doktrin om den eviga återkomsten antyds men uttalas inte av författaren). Med uttalad risk för övertolkning sluter sig Arvidson till uppfattningen att musiken är ett porträtt av Mehldau själv, en symbolisk spegelbild i lacansk mening, vars enhetlighet aldrig kan bli annat än en fiktion.

I ett sammanfattande sjätte kapitel ställs, mot bakgrund av diskussioner som förts av bland andra Nicola Dibben och Eric Clarke, den ofrånkomliga frågan ifall det kanske är musikforskaren Arvidsons eget porträtt som skrivits fram: ”Whose meaning do I have in mind besides mine?” (s. 196). Går det att säga något om musik som inte inbegriper den som uttalar sig och den kulturella kontext varur detta uttalas? Frågan är retorisk och Arvidsons bok slutar där den började, med ett emfatiskt instämmande i Nicholas Cooks påstående att ”There is no such thing as music alone”, samt i ett brandtal för det universitetsämne Arvidson själv verkar inom, intermediala studier.

Föga förvånande finns också ett efterord som genom att ställa frågan ”Yet what does to understand mean in this context?” (s. 216) dels knyter an till studiens inledande frågeställning, dels pekar bortom dess räckvidd: vad kan sägas allmänt om musikens mening? Recensentens uppgift blir nu till sist att försöka säga något om vad Arvidson sagt om musikens mening i detta ”fall” av musikaliskt meningsskapande. Här kan dock bara en bråkdel av alla frågor, funderingar och invändningar som boken givit upphov till tas upp.

En första sådan gäller bokens egen genrebestämning. Är det en fallstudie, som författaren inledningsvis hävdar, eller är det Mehldaus Highway rider som står i centrum, som är ”The object of study”, vilket också hävdas inledningsvis? Invändningen kan tyckas petig, men har att göra med läsarens förväntningar på vad slags svar studien främst ska ge (specifika? generella?). Eller ska man betrakta Arvidsons arbete som en musikteoretisk road movie i egen rätt? Jag har i det ovanstående försökt antyda att framställningen följer liknande form som den som tillskrivs musiken. Oavsett vad hade det varit bra om författaren klargjort vad han inledningsvis menar med att studien är ”theoretically based”. Snarare än att referera de anförda teoriernas huvudsakliga argument, är det ofta teoriernas generella påståenden som skrivs fram, vilket tenderar att ge framställningen en skolastisk och tämligen okritisk karaktär. Denna karaktär förstärks av att Arvidson gärna vill nämna sina källor vid namn i brödtexten, oavsett hur mycket eller litet de har att tillföra resonemanget. Effekten av denna name-dropping blir att Arvidson själv hamnar i skuggan av idel utländska forskare – ja, svenska musikforskare lyser på ängsligt svenskt musikforskarmanér mer eller mindre med sin frånvaro, trots att Arvidson mycket väl hade kunnat nämna exempelvis Ola Stockfelt (om filmmusikens dieges), Alf Björnberg (om musikvideons semiotik), Joakim Tillman (om fokalisering i filmmusik), Tobias Pontara (om musikalisk hermeneutik), eller min egen avhandling om Frank Zappas konstmusik, som ju i många avseenden tar upp samma problem som Arvidsons studie.

Till bokens tveklösa fördel kan dock sägas att den visar på en förebildlig ambition att storskaligt ta sig an för musikforskningen viktiga problem och teorier (särskilt nyare medieteorier) och applicera dem på ett musikområde som är eftersatt i musikforskningen både inom och utom landets gränser, nämligen jazzmusik. Med en smula bearbetning borde Arvidsons An imaginary musical road movie kunna ges ut på ett internationellt förlag som kan ombesörja den spridning till en vidare läsekrets som arbetet onekligen förtjänar.

Ulrik Volgsten