Styrelseprotokoll 2018-06-14 00:00:00

Årsmöte Svenska samfundet för musikforskning 14 juni 2018

Plats: Humanistiska teatern, Uppsala universitet

Närvarande: se bilaga.

§ 1. Samfundets ordförande Lars Berglund förklarade mötet öppnat.

§ 2. Till ordförande för mötet valdes Lars Berglund, till sekreterare Karin Strinnholm Lagergren.

§ 3. Kallelseförfarande och mötesordning godkändes av årsmötet, vilka utsänts med tidskriften samt i mail.

§ 4. Föregående årsmötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 5. Till justeringspersoner valdes Lia Lonnert och Anders Edling.

§ 6. Meddelanden:

  • Information om Svensk Tidskrift för Musikforskning. Samfundet har fått ett treårigt anslag från VR. En förändring skedde i och med i utlysningen år 2017: Från och med 2018 måste anslagen förvaltas av en myndighet, vilken i detta fall innebär att Institutionen för musikvetenskap i Uppsala gått in som anslagsförvaltare. Rent praktiskt innebär detta att musikvetenskapen i Uppsala betalar inkommande fakturor och arvoderar de två tidskriftsredaktörerna.

 

  • Uppdatering av samfundets och tidskriftens hemsida har pågått under året och är under fortsatt arbete av Eyolf Østrem.

 

§ 7. Årsberättelsen lästes upp av Karin Strinnholm Lagergren.

§ 8. Revisionsberättelsen lästes upp och revisorerna anmodade årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 9. Årsmötet beslutade ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 

§ 10. Val till styrelsen:

Ordförande fram till årsmötet 2021 Pia Bygdéus (nyval).

Ordinarie styrelseledamöter fram till årsmötet 2021 Karin Strinnholm Lagergren (omval), Eva Saether (omval) och Maria Schildt (nyval).

Kvarsitter fram till årsmötet 2019: Martin Edin och Åsa Unander-Scharin.

Kvarsitter fram till årsmötet 2020: Joel Speerstra (Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet, omval) och Erkki Huovinen (Kungl. Musikhögskolan i Stockholm).

Suppleant fram till årsmötet 2019 Tobias Lund (Lund).

Suppleant fram till årsmötet 2020: Elin Hermansson (doktorand musikvetenskap, Stockholms universitet).

§ 11. Val av revisorer.

Till revisorer fram till årsmötet 2019 valdes Göran Grahn, Lidingö (omval) och Eva Kjellander Hellqvist, Växjö (omval).

Till revisorssuppleant fram till årsmötet 2019 valdes Åsa Bergman, Göteborg (nyval), som lämnar valberedningen i samband med stämman.

§ 12. Val till valberedning: Sittande valberedning omvaldes: Jacob Derkert, (ordförande, sammankallande) och Mattias Lundberg. Suppleanter är Thomas Olsson och Lars Lilliestam. Åsa Bergman har lämnat valberedningen och till ny ledamot valdes därför Karin Hallgren.

§ 13. Medlemsavgift 2019:

Medlemsavgifterna blir oförändrade:

Enskilda medlemmar: SEK 250

Institutioner: SEK 300 

 

Priserna gäller oavsett om medlemmarna bor inom eller utom Sverige. 

 

§ 14. Övriga frågor:

  • Vid förra årets årsmöte (2017) uppmärksammade valberedningens ordförande Jacob Derkert årsmötet på frågan om ordförandens mandatperiod. Ett förslag lades då att stadgarna skulle ändras så att den som innehar av årsmötet beslutat uppdrag (ordförande) alltid kan sitta en period om tre plus tre år. Då frågan inte ansågs självklar att besluta om och inget förslag arbetats fram så återkommer frågan vid årsmötet 2019 med ett regelrätt förslag stadgeändring.
  • Ruth Tatlow reste frågan om hur många läsare tidskriften har, hur den kan få fler läsare och om hur sociala medier kan användas för att nå nya läsare och få fler medlemmar till samfundet. Frågan är angelägen och bör återkomma vid styrelsens möten under året.
  • Nästa årsmöte föreslås äga rum under perioden 12-14 juni 2018, då nästa samfundskonferens föreslås äga rum.
  • Sverker Jullander kungjorde att CMA-stipendiet tilldelas Carl Unander-Scharin, Karlstad universitet.
  • Samfundets nya hemsida som är under arbete förevisades av Eyolf Østrem. Synpunkter inhämtades om innehåll och disposition av innehållet för det vidare arbetet.
  • Valberedningen representerad av Mattias Lundberg avtackade avgående ordföranden Lars Berglund och hälsade nya ordföranden Pia Bygdéus välkommen.

 

 

§ 15. Årsmötet avslutades och ordförande tackade för uppmärksamheten.

Uppsala 14 juni 2018

 

Protokoll fört av:                                          _________________________

Karin Strinnholm Lagergren

 

 

 

Justeras:                                                      _________________________

                                                                 Lia Lonnert

 

_________________________

                                                                 Anders Edling

                     

Ordförande:                                                _________________________

                                                                 Lars Berglund

 

2018-06-14
PDF-version: